Manteniment i baixa de la borsa de treball

Des del  Consorci d´educació es contempla la possibilitat de realitzar la sol·licitud del “no nomenament “, amb l'objectiu de mantenir-se en la borsa de treball i no ser donat de baixa.
És necessari realitzar la sol·licitud amb antelació al nomenament de la vacant o la substitució, i els casos en els quals seria justificat serien els següents:

- Realització d’estudis adreçats a l’obtenció d’una nova especialitat docent o relacionats amb el lloc de treball que, atès el seu caràcter presencial, siguin incompatibles amb un nomenament com a personal docent

- Col·laboració amb una ONG a l’estranger o en altres programes d’actuació a l’estranger

- Tenir cura de persones discapacitades que no exerceixen cap activitat retribuïda

- Causes greus degudament justificades

- Ocupar un altre lloc de treball

- Canvi de residència del cònjuge per motius laborals

- Nomenament per ocupar càrrecs polítics a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat o altres comunitats autònomes, càrrecs electes retribuïts i de dedicació exclusiva en les corporacions locals, diputat o diputada o senador o senadora de les Corts Generals o dels membres del Parlament de Catalunya i com a personal eventual en la relació de llocs de treball de la Generalitat de Catalunya i les entitats locals


El procediment de notificació seria mitjançant instància al Consorci d´educació de Barcelona, i  correu electrònic a la següent adreça de mail:

desenvolupament.ceb@gencat.cat