Variacions nòmina juliol 2015 CEB

INCIDÈNCIES NÒMINA CEB JULIOL 2015

   

En relació a la nòmina del mes de JULIOL 2015 comuniquem tot seguit les variacions que s’han inclòs des d’aquesta Àrea de Recursos Humans – Gestió de nòmines:

     

A)  RECÀLCUL ACORD DE GOVERN 33/2015, DE 10 DE MARÇ

  

Detectada una incidència en aplicar l’adequació retributiva a que fa referència el punt 3.3 b) de l’esmentat Acord.

 

Aquesta adequació que ha implicat refer la base de càlcul de la  clàusula de reducció retributiva mínima de 5% sobre les retribucions percebudes aquell any, ha obligat a realitzar una revisió del programa informàtic de nòmines que regularitzarà el pagament percebut en la nòmina del mes de març 2015, retornant les quanties que corresponguin, si s’escau, als següents col·lectius:    

 

-       Personal docent homologat de l’Ajuntament de Barcelona.

-       Personal laboral propi.

-       Personal laboral subrogat de l‘Ajuntament de Barcelona.

-       Personal docent de la Generalitat de Catalunya en CS als Serveis Centrals del CEB.

-       Personal PAS de la Generalitat de Catalunya adscrit als Serveis Centrals del CEB.

 

B) ABONAMENT DELS 44 DIES MERITATS DE LA PAGA EXTRA SUPRIMIDA DEL         2012 AL PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

   

D’acord amb les instruccions de la Gerència de Recursos Humans i Organització de l’Ajuntament de Barcelona, s’ha procedit a efectuar l’abonament dels 44 dies meritats de la paga extra suprimida del 2012, a tot el personal funcionari de l’Ajuntament de Barcelona, adscrit al CEB, que no té bestreta extraordinària en l’actualitat.

     

Àrea de Recursos Humans

Gestió de nòmines.

       

Barcelona, 20 de juliol de 2015