Documents d'organització i  gestió dels centres:    Curs 2015-2016

Projecte educatiu de centre

Currículum

Organització  del centre

Gestió del   centre

Avaluació   de centre .pdf

Cicles de   formació professional LOGSE i LOE. Cursos per a l'accés a grau mitjà i a grau   superior .pdf

Escoles   rurals i zones escolars rurals .pdf

Actuacions   del centre en diversos supòsits.pdf

Convivència   i clima escolar .pdf

Cicles   esportius LOGSE i LOE .pdf

Organització   de les llars d'infants .pdf

Aspectes   específics amb relació als alumnes dels centres d'adults .pdf

Documents   de gestió del centre.pdf 

Concreció   i desenvolupament del currículum de l'educació infantil i primària .pdf

Organització   del temps escolar .pdf

Assegurances   i assistència jurídica al personal .pdf

El   tractament i l'ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdf

Concreció   i desenvolupament del currículum del batxillerat.pdf

Òrgans   unipersonals de direcció i de coordinació .pdf

Formació   del personal dels centres educatius .pdf

Innovació   pedagògica .pdf

Concreció   i desenvolupament del currículum de l'ESO .pdf

Personal   d'administració i serveis i professionals d'atenció educativa .pdf

Gestió del   personal d'administració i serveis i dels professionals d'atenció educativa.pdf

Objectius   prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre .pdf

Coordinació   entre l'educació primària i l'educació secundària obligatòria .pdf

Personal   docent  .pdf

Gestió del   personal de les llars d'infants.pdf

Participació   de la comunitat educativa .pdf

Currículum   del primer cicle de l'educació infantil.pdf

 

Gestió del   personal docent  .pdf

Tecnologies   per a l'aprenentatge i el coneixement .pdf

Currículum   dels ensenyaments d'idiomes.pdf

 

Gestió   econòmica, acadèmica i administrativa del centre .pdf

 

Ensenyaments   artístics superiors .pdf

 

Protecció   de dades personals, ús d'imatges, propietat intel·lectual, Internet i correu   electrònic .pdf

 

Ensenyament   de la religió.pdf

 

Recollida   de dades. Registre d'alumnes (RALC), indicadors i Estadística de   l'ensenyament..pdf

 

Ensenyaments    de dansa de grau professional .pdf

 

Seguretat   i salut .pdf

 

Ensenyaments    de música de grau professional .pdf

 

Situacions   específiques dels alumnes .pdf

 

Ensenyaments   en els centres d’adults .pdf

 

Ús social   dels centres .pdf

 

Ensenyaments   professionals d'arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars  .pdf

 

 

 

Formació   professional dual .pdf

 

 

 

L'educació   bàsica als centres d'educació especial .pdf

 

 

 

Orientació   educativa i acció tutorial a l'ESO .pdf

 

 

 

Programacions   i recursos didàctics .pdf

 

 

 

Programes   de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdf

 

 

 

Simultaneïtat   d'estudis d'ESO o de batxillerat amb estudis de dansa.pdf

 

 

 

Simultaneïtat   d'estudis d'ESO o de batxillerat amb estudis de música.pdf