INFORME SITUACIÓ ACTUAL DE LES ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

     Novembre 2016

Les Escoles Bressol en els últims 15 anys han sofert un conjunt de retallades que han afectat directament als ciutadans de Barcelona (infants, famílies i treballadors/es).

A continuació exposem les pèrdues que hem sofert en els darrers anys:

 • Supressió doble torn o parella educativa:

- Cada grup d’infants abans disposava de dues   Educadores Tutores que compartien les responsabilitats i tasques  relacionades amb el grup d’infants, les seves famílies i la planificació,       programació, reflexió pedagògica, recerca d’informació i estratègies educatives.

 • Abans de les retallades en l’horari de les  Educadores de Suport l’any 2012, el col·lectiu d’EBM ja demanàvem a l’IMEB  l’augment de les hores i, tot i així, vam anar cap enrere. Reducció de les      hores de les educadores de suport:

 - 1/2   hora a la franja de migdia (recuperada al setembre de 2016)

 - 8h. a 9h. el mesos de setembre i juliol.

 • Increment de ràtios:

RÀTIOS (nombre d’infants per   aula)

Abans de l’any 2012

Després de les retallades del   2012

La   Xarxa d’atenció a la Infància de la Comissió Europea l’any 1996 proposa:

Lactants

(4   mesos-1 any)

7

8

6

Caminants

(1-2anys)

10

13

9

Grans

(2-3   anys)

18

20

15

 • Externalització de serveis de cuina, neteja i      suport educatiu.
 • Externalització   de tres Escoles Bressol (internalitzades  el setembre de 2016)
 • Actualment, no es contempla la reducció de  ràtio quan un grup té infants amb NEE (Escola Inclusiva).
 • Reubicació de personal per motius de salut,  tant  emocional, física o psicològica, en altres dependències municipals.
 • Recuperació  dels premis d'antiguitat a partir dels 25 anys treballats (1 mes de vacances o 15 dies i el 35% del sou) i dies de permís per triennis. Cobrint aquests amb substitucions. (Els dies de triennis es van recuperar al març dels 2016)
 • Els treballadors/es de les Escoles Bressol hem  patit un greu detriment del nostre poder adquisitiu. Congelació del sou, retallada del 5% de les retribucions mensuals i altre 5% a  les pagues d'estiu i de Nadal, a més de la pèrdua  de la paga de Nadal del 2012 (recuperada el desembre de 2015).
 • Aportació per part de l’empresa al Pla de  Pensions.

Tot l’exposat anteriorment són les pèrdues que hem patit en els darrers anys. A més de treballar per recuperar totes aquestes condicions, en aquests moments, ens plantegem treballar i lluitar per aconseguir les següents millores :

 • La immediatesa de l’augment de mig hora de  Suport educatiu per grup i centre.
 • Les ràtios que creiem necessàries per oferir una atenció adequada a la petita infància:

 

RÀTIOS

La Xarxa d’atenció a la   Infància de la Comissió Europea l’any 1996 proposa:

Lactants

(4 mesos-1 any)

6

Caminants

(1-2 anys)

9

Grans

(2-3 anys)

15

 

 • Exigim l'augment del plus del càrrec de  direcció. Ja que han anat en augment les tasques burocràtiques      (preinscripcions, matriculació i bonificacions) que han recaigut sobre la  figura de la direcció dels centres en detriment de l’atenció dels infants  i dels aspectes pedagògics. En moltes escoles, fins i tot, les educadores  complementàries han d'ajudar a les tasques de direcció per tal que surti   la feina que exigeix l'IMEB.

Igualar drets de conciliació familiar de les persones que assoleixen la funció de direcció d'Escoles Bressol. Dret al subsidi que paga la Mútua Universal des de la setmana 26 d'embaràs i la possibilitat de reduir la jornada laboral per cura d'un fill/a. (Després de fer les denúncies pertinent als diversos órgans de decisió de la ciutat els responsables de l’IMEB ens van informar que clar que les direccions podrien agafar reducció de jornada per cura de fill).

Som un col·lectiu de dones i no s'està respectant la igualtat d'oportunitats per qüestions de gènere.

 •  Crear un pla Integral d’adequació dels centres en conseqüència a la realitat i necessitats de la població a la que atenen (nivell socio-econòmic) no només aportant bonificacions, sinó també amb recursos humans i materials.
 • En les plantilles dels centres, més del 50%  dels treballadors/es són interins/es (dades del curs 2015-2016):

- Funcionari/a o laboral fix 312 persones.- Funcionari/a o laboral temporal 408 persones.- Funcionari/a substitut/a 178 persones.

 

Reclamem l’equiparació en drets laborals per a funcionaris, tant fixos com temporals i, substituts (opcions a formació, trasllats i permisos).

 •  Calendari escolar com els CEIP, per poder fer una bona gestió educativa que ens permeti preparar i tancar el curs escolar.
 • Oposicions: que de la tassa de reposició de vacants de serveis essencials que permet el Govern Central, es destini un  percentatge a cobrir places d’educadors/es d’Escola Bressol, ja que un cop es normalitzi l’oferta pública, per llei han de sortir a concurs totes les places cobertes per interines amb contracte de tipus A.
 • Jubilació anticipada als 60 anys amb el 100%  de les remuneracions.

 • Possibilitat de la reducció de 2 hores lectives setmanals per al personal major de 55 anys (equiparats en drets als mestres d'educació infantil).
 • Reconeixement de les  malalties professionals específiques del sector.
 • Cobrar les baixes mèdiques al 100% des del primer dia de malaltia.
 • Transparència i informació actualitzada per part de RRHH de l’IMEB de la borsa de treball.
 • Cobrir les baixes mèdiques a les escoles des del primer dia d'absència del treballador/a.
 • Que les empreses de suport educatiu  comptemplin ser flexibles a l'hora de cobrir les substitucions de formació del mes de juliol.
 • Permís d'hores per acompanyament de visites mèdiques per a familiars de primer grau de consanguinitat/afinitat.
 • Formació: més propostes de formació subvencionada per l’Ajuntament en  horari laboral. Augment de l´opció d´anar a la formació de juliol per les treballadores d’escoles grans.
 • Compensació econòmica per els/les treballadors/es que estan en centres on s’han augmentat les ràtios (20, 13, 8 infants).

Tots aquests drets laborals i condicions de treball per a les educadores i educadors de les Escoles Bressol són bàsics. Ens ajuden a dur a terme la nostra tasca educativa i oferir un model educatiu de qualitat a infants de 0 a 3 anys i les seves famílies.

Tenint en compte els següents aspectes, tal com bé es reflecteix en els textos elaborats pel col·lectiu d’educadores i educadors de les EEBB de l’Ajuntament de Barcelona, de la Iniciativa Ciutadana de la “Plataforma 03” i tal  com es recull en el document “Compromís amb i per la petita infància” elaborat per membres de tota la comunitat educativa, declarem que:

El dret a l'educació de l'infant de 0 a 3 anys passa per la possibilitat de poder accedir a diferents espais educatius d'acompanyament, ja siguin Espais Familiars o Escoles Bressol de l’Ajuntament de Barcelona.

L'etapa de 0 a 3 anys és on s'assenten les bases cognitives, socials i emocionals, precursores del desenvolupament dels futurs aprenentatges i les habilitats necessàries per a l'adaptació al món que ens envolta (Prior, V.; Glaser, D. 2006). La seguretat, l'afecte, l'estabilitat, la regularitat i el coneixement que l'adult té de l'infant faciliten que aquest tingui interès per a explorar, descobrir, relacionar-se i aprendre a aprendre.

Les famílies necessiten sentir-se acompanyades i trobar un context de suport social i comunitari per tal de donar resposta a les diverses necessitats  que sorgeixen com a conseqüència de les vivències relacionades amb la cria i cura dels més petits, a més, tenint en compte la situació actual que vivim, on augmenten les dificultats familiars per atendre les necessitats de criança dels infants.

El Projecte Curricular recull:

"És necessari respectar i acollir els diferents valors familiars, conèixer i acceptar les diverses pràctiques educatives, no per limitar-se a aquestes pràctiques sinó per, a partir del que és conegut i familiar per a l'infant, ampliar les seves experiències incorporant nous aspectes i vivències".

El model d'excel·lència educativa de Escoles Bressol Municipals desenvolupat fa anys permetia atendre més adequadament les demandes educatives i les necessitats bàsiques de l'infant. El nostre objectiu és poder continuar oferint unes relacions de qualitat adult i infant.

L'atenció a la diversitat ha estat un tret d'identitat de les Escoles Bressol Municipals, i així ha de continuar sent, però es necessiten unes condicions i recursos tant humans com materials adients, amb els que actualment no comptem, perquè aquesta atenció es consideri de qualitat.

Actualment, i amb tres escoles ja externalitzades totalment, les Escoles Bressol Municipals de Barcelona tenen el personal de cuina, neteja i suport educatiu externalitzat. Això implica una relació laboral amb tres empreses diferents que dificulta la gestió, la coherència educativa i l´acurat seguiment del personal al canviar constantment d´empresa. En els últims 9 anys hi ha centres que han canviat fins a 6 vegades d´empresa de cuina amb tot el que suposa la inestabilitat que pot portar això als treballadors de cuina.

En la concepció d'un servei públic s'hi han d'encabir:

 •  La titularitat del centre
 •  El finançament amb fons públics
 •   Les gestió directa per part de l'Ajuntament
 •   La relació laboral pública, de totes les persones que hi treballen

Les reunions d’equip periòdiques on participen les educadores i, quan s'escau, el personal de cuina i neteja, és el que garanteix la coherència educativa del centre, i de tots els seus membres, tant pel que fa al tracte amb els infants com a la relació amb les famílies, l’alimentació, les propostes educatives, i, en definitiva, l'organització i el bon funcionament del centre. Volem consolidar equips, tenint una estructura fixa, forta, arrelada, i no amb un alt percentatge de personal interí que fa difícil dur a terme projectes educatius estables.

En les actuals condicions que el nou model educatiu de l'Institut Municipal d'Educació ha generat, les tasques de la persona que està en la direcció de l'escola es prioritzen davant l'atenció als infants, i així entenem que ha de ser, però des de l'Institut Municipal d'Educació, es continuen demanant les mateixes gestions administratives i burocràtiques, i fins i tot, es van augmentant.

 

Com representants dels/les treballadors/es del col·lectiu de les Escoles Bressol Municipals de l’Ajuntament de Barcelona, manifestem la nostra preocupació per les repercussions que tot l’anterior descrit en aquest document té tant, en la qualitat de l’atenció als infants i les famílies, com en les condicions laborals dels professionals del sector de la etapa 0-3.

 

ESTEM LLUITANT PER UNA EDUCACIÓ PÚBLICA I DE QUALITAT!