FUNCIONS PRINCIPALS DELS SUBALTERNS DELS CENTRES ESCOLARS  

 • Revisió general del centre (obertura, calefacció, tancament de centre...).

 • Control d’entrades i sortides dels alumnes.

 • Atendre les visites i derivar-les.

 • Atenció telefònica i derivació de la mateixa.

 • Enviar comunicacions per tele fax.

 • Recollir la correspondència d’entrada i repartir-la.

 • Treballs de reprografia (fotocòpies, ...)

 • Transport d’objectes, material i documentació a l’interior del centre.

 • Encàrrecs a l’exterior del centre.

 • Seguiment del manteniment del centre (amb comunicació amb el servei corresponent).

 • Realització del petit manteniment. (Amb materials degudament homologats).

 • Control del material del centre (audiovisuals, laboratori, farmaciola, etc.).

 • Realització de cures de ferides lleus.

 • Treballs de suport, en general, a l’estructura de l’escola i a l’equip directiu.

 • Realització de les funcions encomanades per la Direcció del centre davant situacions extraordinàries i/o d’emergència.