Taules retributives 2017 - Bressol

TAULES RETRIBUTIVES 2017

Sou base

Triennis

Destinació (21)

Comp. Especf.Docents

A2

847,82 €

35,48 €

418,49 €

681,03 €

 

1 .Retribucions bàsiques: sou i triennis:

Els seus imports es determinen anualment en les lleis de pressupostos, i dins d’elles,estan compromesos els components de sou i triennis de les pagues extraordinàries.

2.Retribucions complementàries: Complement de destinació.

La determinació de nivell de cada lloc figura en el catàleg de llocs de treball. El de bressol és el destí 21.

3. Retribucions complementàries: Complement específic circumstancial

- Complement específic “complement docent”. Aquest complement inclou:

h) responsabilitat i dificultat tècnica.

i) plus d’atenció directa intensiva a les escoles bressol

j) vestuari bressol

Codi

Denominacio

H

I

J

TOTAL

80.50

TÈCNIC 5

611,24 €

59,18 €

10,60 e

681,03 €

 

- Complement direccions d’escoles bressol: s’atribueix a les dotacions de lloc de treball de direcció d’escola bressol en funció del nombre de grups :

GRUP

ABONAMENT

8

250,22 €

9

322,64 €

10

358,49 €

 

Si teniu dubtes, podeu contactar amb les nostres delegades de bressol a:  bressol@ugtimebconsorci.cat i es posaran en contacte amb tu. 

Restem a la vostra disposició