Borses de Treball CEB - Promoció Interna 17/05/16

Bases i convocatòria de processos selectius de promoció interna del CEB

La Gerent, actuant per delegació del Consell de Direcció de data 4 de maig de 2015, ha aprovat, per Resolució de 17 de maig de 2016, la convocatòria i les bases específiques que han de regir els processos selectius de l’oferta de promoció interna en règim laboral del Consorci d’Educació de Barcelona per a la provisió de les següents places:

·         3 places de Tècnic/a mitjà/ana, grup A, subgrup A2.

·         12 places de Tècnic/a especialista, grup C, subgrup C1

Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de presentar instància, on faran constar explícitament que compleixen els requisits exigits per participar, i currículum vitae acompanyat de la documentació justificativa dels requisits exigits així com fotocòpia acreditativa dels mèrits al·legats, a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació de Barcelona, o bé trametre-la per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en el termini de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

 Àrea de Recursos Humans i Organització

 

Bases A2 - Tècnic Mitjà
BasesA2-TECNIC MITJA 170516.pdf (51.97KB)
Bases A2 - Tècnic Mitjà
BasesA2-TECNIC MITJA 170516.pdf (51.97KB)
Bases C1 - Tècnic Especialista
BasesC1-TECNIC ESPECIALISTA.pdf (50.07KB)
Bases C1 - Tècnic Especialista
BasesC1-TECNIC ESPECIALISTA.pdf (50.07KB)