Reunió amb el Comissionat d'Educació 02/02/2016

Amb data 02.02.16, la secció sindical UGT IMEB CEB va mantenir una reunió amb el Comissionat d’ Educació, Miquel Àngel Essomba.

Vam  assistir-hi per per part d’ UGT representants de tots els sectors d’educació  i PAS. Vam obrir la reunió expressant la nostra decepció per el deteriorament progressiu sofert als nostres centres , i vam expressar les impressions fruit de moltes visites als nostres centres i de parlar amb moltes direccions. Vam fer una pregunta directa sobre què pensen fer amb les nostres escoles i si pensen fer-se’n càrrec.  Vam explicar també que la qualitat de les escoles municipals que hem tingut fins ara s’ està deteriorant, i pensem que és important que s’ abordi el tema des del tarannà municipal.

Un altre dels temes principals que vam abordar, va ser que actualment una gran part de la plantilla està ocupada per personal interí, el qual està cobrint places d’ estructura, però els manquen molts dels drets dels quals en poden gaudir els funcionaris. Volem que es convoquin oposicions de les places vacants.

BRESSOL

A continuació la representant per part d’ UGT del sector bressol expressa detalladament els temes que més preocupen a aquest col·lectiu:

- Actualment més del 50% de la plantilla està composada per interins, els quals estan cobrint places d’estructura, però els manquen molts dels drets dels quals en poden gaudir els funcionaris, com per exemple, el fet de no poder traslladar-se d’escola.

-   Mentre a les llars d’ infants gestionades pel Departament d’educació no han apujat les ràtios, a les municipals sí que ho han fet

-   El suport educatiu es va una retallar de ½ hora, quan la demanda del col·lectiu era que s’ augmentés

-   Ampliar la xarxa d’escoles significa que hi ha d’haver una infraestructura que vetlli per bon funcionament dels centres; no vol dir només obrir escoles

-          Les actuals Direccions de les escoles bressol van sobrecarregades amb tasques de gestió, per un plus econòmic molt baix, la qual cosa els impossibilita ocupar-se de la part pedagògica.  S’hauria d’estudiar un nou model de com ha de funcionar la Direcció, creant equips educatius.  A més a més, aquests centres tampoc compten amb conserge ni amb la figura de la secretària administrativa, etc.

-     Tot i que les escoles bressol pertanyen a l’IMEB, del seu manteniment se n’encarrega el Consorci. Essomba es sorprèn perquè entén que s’ hauria de revisar i gestionar des de l’IMEB

-  Hi ha contractades 30 persones de Barcelona Activa per a fer suport educatiu. Fan el mateix horari que les Educadores, però tenen condicions econòmiques i laborals diferents,  i no se’ls permet menjar al centre

- Les direccions cada cop fan més informes negatius. No es segueix el protocol de l’Ajuntament

-     Poca transparència a la Borsa de Treball

          

-     El col·lectiu d’Educadores es fa gran d’edat, i en molts casos se’ls presenten problemes de mobilitat i moltes de les tasques que exigeix aquesta feina es fan complicades per a una persona gran.  En el col·lectiu de mestres, a certa edat i per causes de mobilitat, es pot demanar passar d’infantil a primària. Abans hi havia la possibilitat de segones ocupacions per tal d’adaptar els llocs de treball. Albert fa una proposta: elaborar programes que estiguin dirigits a les famílies de les criatures dels centres. 


DOCENTS

Temes transversals que afecten a tots els docents i que vam exposar a la reunió:

-  El tema de la homologació dels docents municipals amb el Departament en horari, salari i calendari. La normativa s’ hauria de revisar i renegociar i és discriminatòria amb la resta de companys de l’Ajuntament. Els nostres centres tenen una idiosincràcia diferent a la de les escoles gestionades per la Generalitat

-  Tampoc entenem que s’apliquin les retallades tan grans a efectes econòmics, quan l’Ajuntament no té déficit. Estem homologats en horari, salari i calendari, No en retallades

-  Importància de formació en idiomas. Facil·litar les estades d’intercanvis a l’ estranger a la fi de poder impartir assignatures en altres idiomes i conèixer la sistemática pedagógica d’altres països

 

PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA, ENSENYAMENTS ARTÍSTICS, ADULTS

-          Fa anys teníem un referent que feia reunions periòdiques per a totes les Direccions, i on es posaven diferents temes en comú Aquesta figura ha desaparegut, i per tant, aquestes reunions també

-          Els docents també hem estat exclosos dels Consells Municipals dels Districtes

-          La dificultat de trobar perfils per a les Necessitats Educatives Especials

-  Manca de protocols per a tractar el tema de l’assetjament escolar. No hi ha grups professionals a qui poder dirigir-nos. Abans, el Departament tenia un servei per a tractar aquests temes a totes les escoles. Aquest servei ha desaparegut. En aquests moments ni tenim protocol ni personal qualificat per abordar aquesta qüestió

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

-          Es va parlar de les ràtios d’ alumnat. A les escoles de FP s’han augmentat ràtios i s’ha retallat professorat: això té una especial incidència en els tallers, on existeixen molts riscos per l’alumnat (manipulació d’ àcids, serres), i per aquest motiu el professorat es veu obligat a adaptar certs continguts per tal d’ evitar riscos.

-   La manca de desdoblament del professorat en algunes matèries, amb la subseqüent pèrdua de qualitat en l’ensenyament impartit.

-  S’hauria de donar més oferta de formació al professorat, i permetre la estada a empreses per poder reciclar-se i actualitzar els coneixements que són més tècnics.

-    El professorat de FP té unes característiques diferents que el professorat de secundària: No existeix en molts casos llibres per poder impartir els mòduls, i són els mateixos professors els que tenen que redactar tot el material per l’alumnat. Han de participar en programes com “Acreditat”, adaptar currículums i buscar empreses per fer la formació dual, participar en la preparació i adequació de les noves Qualificacions Professionals, participació en projectes amb els alumnes tant de caràcter nacional com internacional amb l’objectiu de tenir una projecció posterior en el mercat laboral, coordinar i treballar en el muntatge de congressos i xerrades de empreses al centre, etc... i tot això implica molt de treball de fons. Creiem que s’ haurien de reduir les hores lectives per a poder fer front a tota aquesta feina tan especifica del professorat d´FP

-          Hi ha estudiants que es queden fora per no poder pagar les altes taxes o els materials necessaris, ja que són molt cars. Donar més suport econòmic per part de  l’administració als centres FP.

-      Cerca de recursos humans i materials per abordar la difícil tasca de formar a l’ alumnat del PFI (Programes de Formació i Integració/alumnes que no han acabat l’ ESO)

 

ESCOLES DE MÚSICA I CONSERVATORI

Al Conservatori s’hauria de replantejar la manera de com funcionar. No té sentit que hi hagi una Gerència que suplanti les funcions que fa el Director

- El mateix horari lectiu que la resta de docents per els professors repertoristes del Conservatori

- Retorn de tots els drets dels quals gaudeixen els funcionaris als interins

- Revisió de la valoració dels concerts dels professors a efectes de reconeixement d’estadis

- Revisar “ Hores recuperables-assumptes propis”: Sobretot, tenir en compte la particularitat dels nostres ensenyaments on és molt important que el professor  també estigui en actiu com a músic


PAS

-     Tenim pendent executar la promoció interna de 2008 de E a C2

-   Greuge comparatiu que pateix el personal funcionari i laboral del CEB. Hi ha diferències salarials que es van arrossegant des de 2007: per una mateixa feina dos treballadors, segons siguin laborals o funcionaris, es reben dues retribucions diferents.

-Volem promoció vertical interna en el CEB

-    No es té accés a intranet com la resta de treballadors de l’ Ajuntament de Barcelona, la qual cosa impedeix poder accedir a la informació dels concursos

-     Que es pugui accedir a la formació que oferta l’ Ajuntament

                                                       

En tancar la nostra ronda de preocupacions el Comissionat ens va agrair que no només plantegéssim els problemes, sinó que aportéssim solucions, i es va manifestar partidari del viratge que han de fer les direccions dels centres educatius de la gestió cap a la pedagogia. El Comissionat també va mostrar la seva voluntat de poder tenir trobades periòdiques per abordar els diferents temes proposats i els que vagin sorgint.