Acta de l'Assemblea de Bressol 12/11/2015 i Propostes Conveni del Sector Bressol 


Acta de l'Assemblea 12/11/2015

1-  Negociació Conveni

Explicació del marc de negociació col·lectiva que ens afecta com a treballadores municipals (Conveni marc i annex IMEB) i els decrets que han suposat retallades econòmiques i de drets  (decrets lleis 2010 i 2012 ).

Des de la mesa sindical es presenten les propostes pel nostre Annex del conveni i es recullen propostes fetes des de l’Assemblea (us adjunten les propostes). S’acorda que els equips o treballadores que individualment vulguin comentar algun tema poden adreçar-se a  ccooimeb@ccoo.cat  i susanabressol@ugtimebconsorci.cat

 

2-  Informacions diverses

L’Eva informa de la trobada que vam tenir amb el regidor Raimundo Viejo. Participen educadores, direccions, delegats sindicals i famílies. Deixem palès que pel col·lectiu ara es prioritari el tema suport/ratis per millorar l’atenció als infants. El regidor obre la porta a seguir treballant des de l’IMEB aquests temes. Tanmateix, s’informa que es demanarà una reunió a la regidora Laia Ortiz. Des de la Mesa Sindical s’informa que també s’ha demanat una reunió amb la regidoria.

S’explica que la gestió econòmica de les quotes de bressol per part de “la Caixa” genera anualment una quantitat excessiva e innecessària en conceptes de comissions bancàries. Demanar a l’IMEB que revisi aquesta situació.

Pla de pensions de l’Ajuntament. Es qüestiona que el pla de pensions estigui gestionat pel BBVA. Es planteja demanar a l’Ajuntament que la gestió es faci des d’una entitat financera d’economia social o una banca ètica.

Un grup d’educadores proposen participar en una campanya de recollida de material i aliments pel poble sirià 


Propostes Conveni del Sector Bressol

         

 

1-Règim retributiu

Partim de la base què moltes de les retallades econòmiques que hem patit no són matèria de negociació de l’annex del  conveni  (decrets lleis 2010 i 2012, 1% , paga de Nadal)

Estructura nòmina:  sou base (831,12) + C. destí (410,24) + C. docència (635,69) TOTAL: 1877,05 euros. Complement direcció:  fins a 8 grups (240,60), 9 grups (310,24) i 10 grups (344,71)

*El sou base i el CD-21 ve determinat per l’Estat.

Propostes: Recuperar el poder adquisitiu perdut des de 2010 durant la durada del conveni. Augment proporcional per tothom de la massa salarial més l’IPC de l’any anterior. Aquest import s’aplicarà a partir del 1 de gener de 2016.

Complement de direcció: Augmentar-lo tenint com referència el complement de direcció (483,98) i l’equip directiu de les escoles de primària. Proporcionalitat grups d’infants (treballar-ho amb la comissió de direccions).

Pla de pensions: recuperar l’aportació de l’Ajuntament dels últims anys i augmentar-la a partir de 2016.

 2-Jornada, calendari, vacances i dies de lliure disposició

Mantenir la jornada laboral de 35 hores setmanals (30+5). Es manté l’horari de 8 a 3 les primeres quinzenes de juliol i setembre. Mantenir el mateix calendari de vacances i els dies de lliure disposició recollits al conveni .

Propostes:  Incloure en el calendari escolar els dies de lliure disposició que fixa la Generalitat a l’inici de curs (ara són tres a les bressol).

Equiparació amb el calendari docent: amb criatures fins el 30 de juny i del 1 al 15 de juliol per avaluació, recollir l’escola, tancament de curs, organització del curs vinent i formació.
Reducció d’un terç de jornada d’hores lectives  per edat amb 100% de retribucions i cotització.

3-Ràtios 

Propostes: Baixada progressiva de ràtios fins aconseguir la recomanació europea de 6-9-15.

Incloure les ràtios adult-infant al conveni (màxims i mínims)

4-Suplències i Interines

Propostes: Cobrir les baixes de les educadores des del 1r dia. Substitució del dies addicionals de permís per triennis .

Les baixes de la direcció es cobriran:

Des de el primer dia amb l’educadora complementaria provisionalment. Als 15 dies es nomenarà una direcció fins que duri la baixa. Sempre es cobrirà amb una substitució el lloc de la persona de l’equip que passa a fer les funcions de direcció. 

Suplències: dret a la formació de l’IMEB.

Equiparar drets de les interines d’estructura (vacants).

5-Salut laboral

Propostes: calendari i pressupost per establir un pla de mesures correctores derivat de l’avaluació de riscos laborals i psicosocials.

Les treballadores amb una avaluació d’aptes amb dificultats tindran prioritat en agafar-se  a totes les modalitats de reducció de jornada i als plans de jubilacions incentivats per l’Ajuntament. 

L’IMEB es compromet  ha reubicar al personal amb dificultats de salut en altres dependències de l’Ajuntament.

Reducció d’un terç d’hores lectives per edat a partir dels 55 anys. (crear una comissió per aportar propostes de les tasques a realitzar a l’escola)

6-Oferta pública d'ocupació

Propostes:  acordar amb els agents socials i la Corporació  Municipal un pla anual d’oferta pública d’educadora de bressol que signifiqués acabar amb la interinitat de més de la meitat de la plantilla.

7-Jubilació

Propostes:  :  pla anual de jubilació  incentivada de l’Ajuntament.

8-Carrera horitzontal

Propostes: Introduir la carrera horitzontal al conveni a través dels estadis (sexenis)