PROPOSTES DE MILLORES DE LA DIRECCIÓ DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

 

UGT  us informem de les aportacions i opinions que hem rebut per part de diferents direccions d’Escoles Bressol. I també avancem d’unes propostes alternatives per la millora de la gestió dels centres.


A. Problemes detectats

 

1.   Desproporció de càrregues de treball en un centre de 5 grups i en un altre de nou. Els mateixos recursos pel doble de feina amb únic al·licient d’un plus de 70 € bruts mensuals.

 

Complement de direcció fins a:

●    8 grups 240,60 € bruts mensuals

●    9 grups 310,24 € bruts mensuals

●    10 grups 344,71 € bruts mensuals

 

Els centres de 9 grups o més tenen el suport d’una administrativa un matí al mes, que ajuda a descarregar una petita part de la feina, encara així insuficient. Cal tenir en compte que tenen dos educadores complementàries per 9 grups, per tant una pot ajudar una mica a direcció, i en aquest cas queda una educadora complementària per ajudar a 9 grups d’infants. Les més perjudicades en aquest cas són les escoles de 6 grups, que són la majoria, i només una educadora complementària.

 

2.   La societat evoluciona molt ràpidament i evidentment les persones que integren aquests canvis també els hi afecta; per tant  els i interessos i les necessitats als quals s’ha de donar servei han d’ estar en constant revisió i qüestionats amb perfils professionals; és a dir, és important tenir experiència en l’ etapa educativa 0-3, però també ho és tenir una preparació en recursos humans i pedagògics per gestionar aquests centres. Cal tenir contemplat unes hores de gestió i treball pedagògic que sovint es veu eliminat per estar fent atenció directe als infants.

 

Aquestes mancances venen cobertes per personal en pràctiques, la qual cosa no ofereix una garantia ni de continuïtat ni de projecte educatiu. Hi ha escoles amb formació dual i d’altres que no. Aquestes segones tenen més volum de feina atès que les de formació dual malgrat al principi esdevé una forta càrrega després representa més mans.

 

Les tasques de la Direcció cada dia són més i els recursos són els mateixos. Hi ha molta feina en relació als rebuts dels pares, imputacions, cobraments que els no tenien pensats sobretot a l’inici de curs. Donar resposta i efectivitat a les demandes administratives de l’IMEB comporta deixar de banda hores per dedicar a la tasca de recursos humans i pedagògics. Aquesta tasca s’ha vist abandonada durant un temps i és una mancança que repercutirà en els anys següents. Al principi es viu de la feina feta, però al cap d’uns anys sense fer una revisió pedagògica i una reflexió constant acabarem fent una feina de cobrir les necessitats bàsiques dels infants.

 

3.   El personal del centre hauria de tenir formació i capacitació no només en l’ aspecte pedagògic, sinó també en aspectes més globals dels centre: entrevistes amb les famílies, tractament dels conflictes, etc. S’ hauria de potenciar una possible formació en resolució de conflictes: famílies de pares separats, els conflictes entre els infants amb “lesions”...com explicar que és part de la convivència...Demanar que la directora faci una formació després d’una jornada molt intensa en que s’ha estat apagant focs i sovint es fan hores de més és gairebé impossible, ja no queden hores ni forces.

 

Cal tenir en compte que és necessària la formació en el centre, a partir d’una reflexió conjunta de la pràctica quotidiana i a hores d’ara noi hi ha suficient temps per fer-ho. Sovint la direcció ha d’intentar ajudar a formar a aquestes persones que comencen però no poden per tenir altres prioritats, és una pena.

 

4.   Resulta incomprensible que un Ajuntament progressista no contempli la possibilitat de conciliar la vida familiar i laboral de les dones que treballen a l’ escola bressol en anul·lar pràcticament la possibilitat de poder demanar reducció horària per conciliar la vida familiar. Això dóna a entendre que una dona entre els 20 i els 45 anys no pot exercir la Direcció. O de més edat que té la necessitat de reduir jornada per cura de un familiar malalt.

 

 

B. Alternatives de millora per les problemàtiques detectades

 

1.   Augment del complement de direcció a 6.776€ anuals, 452€ x 15 pagues.

 

2.   L’etapa 0-3 forma part de l’etapa d’educació infantil 0-6. En una escola de primària l’equip directiu està format per 3 persones que es reparteixen les tasques pedagògiques, administratives i de direcció. A més de la secretària administrativa a jornada complerta. En un centre de Bressol amb 5 o 9 grups sembla evident que s’hauria d’avançar cap a una estructura similar. Una possible alternativa seria mantenir la figura de Direcció i crear la figura de la Secretària Acadèmica, amb una dotació horària dedicada exclusivament a la gestió a jornada complerta i que cobriria la direcció en cas de baixa o reducció de jornada per conciliació familiar.

Complement de secretària acadèmic 344€ x 14 pagues, 321€ x 15 pagues.

Pel que fa a la tasca administrativa seria oportú introduir la figura de secretària administrativa que vingués un dia als centres de 3 a 5 grups i dos dies als centres de més de 6 per fer exclusivament la tasca administrativa:

 

 

GESTIÓ ADMINISTRATIVA: 

 •  Informatització i manteniment de dades
 •  Gestió de la documentació de l’alumnat
 •  Elaboració de circulars informatives
 •  Planificació, preparació i convocatòries de reunions (ordre del dia, llibre d’actes...)
 •  Fitxes seguiment de qualitat
 •  Gestió del procés de preinscripció i matrícula
 •  Control de l’ocupació de les places vacants
 • Informació i tramitació i seguiment dels ajuts
 •  Atenció telefònica
 •  Arxiu de documents
 • Intervencions per al manteniment del centre. Seguiment i resolució.


GESTIÓ ECONÒMICA: 

 • Elaboració i gestió del pressupost
 • Presentació i aprovació del pressupost pel Consell Escolar. Previsió dels subministraments necessaris.  Controlar i vigilar el manteniment de l’equipament del centre.
 • Realitzar i actualitzar l’inventari
 •  Relació amb els proveïdors
 • Organització i realització de compres
 • Pagaments
 • Facturació: introduir totes les dades al programa de comptabilitat
 • Seguiment impagats i actualització de dades facturació de l'aplicatiu

 

Aquesta figura podria rotar per les escoles.

Amb unes 20 Auxiliars Administratives donaríem servei a totes les escoles.

 

 

3. Formació específica en gestió de personal i recursos humans que es podria portar a terme ajustant el calendari escolar al de la Generalitat amb infants fins el 30 de juny i així les persones que ocupen el càrrec de direcció podrien dedicar les jornades de juliol a la formació i gestió.

 

4. Creant la figura de secretària acadèmica, argumentada al punt núm. 2, podria cobrir la reducció de jornada per conciliació familiar de la persona que fa tasques de direcció del centre.