RECORDATORI REGULACIÓ DE LA VISITA MÈDICA I EL REPÒS DOMICILIARI

Les faltes d’assistència són justificades quan hi ha llicència o permís concedits.

Per tant, quan no hi ha baixa mèdica o permís/llicència concedits les absències es consideraran injustificades.

 

VISITA MÈDICA

- La visita mèdica de l’empleat/da pel temps indispensable es considera motiu justificat d’absència  amb la corresponent justificació

-L’assistència a consulta mèdica ha de concertar-se fora de l’horari de treball, i en els casos en què això no sigui posible, s’autoritzarà l’absència per visita mèdica pel temps indispensable per acudir al metge i retornar a la feina, així com les prescripcions que constin al justificant i que afectin en el compliment horari

-Excepte en el cas d’analítiques i proves diagnòstiques, la visita mèdica ha de ser realitzada per un metge col.legiat

-En aquells casos excepcionals i degudament justificats en que per la durada de la visita mèdica no es presti servei en tot el dia, no es podrà comunicar repòs domiciliari de 48 hores pels dos dies immediatament posteriors. Si es tramita repòs domiciliari es considerarà el dia de la visita mèdica i el dia següent com  a repòs domiciliari de 48h, havent-lo  de justificar

- La corresponent documentació justificarà l’absència a la feina durant el temps indispensable de la visita mèdica

ENLLAÇ AL MAPA CONCEPTUAL VISITA MÈDICA

-La documentació acreditativa de la visita mèdica haurà de justificar l’absència a la feina durant el temps indispensable de la visita mèdica, i haurà de fer  constar expressament el nom i cognoms del/la pacient, la data i les hores d’entrada i sortida , així com el segell del centre                                                                            

-En el cas d’atencions mèdiques en centres o consultes privades, caldrà acreditar a més a més, declaració de la persona interessada conforme no ha estat posible concertar-se la visita fora de l’horari de treball

Declaració absència de visita mèdica en centre o consulta privada
Declaracio absencia visita medica.pdf (12.06MB)
Declaració absència de visita mèdica en centre o consulta privada
Declaracio absencia visita medica.pdf (12.06MB)

 

-En el cas de processos de rehabilitació, caldrà la justificació documental del centre mèdic conforme no pot realizar-se fora de la jornada de treball

ENLLAÇ AL MAPA CONCEPTUAL  DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

 

REPÒS DOMICILIARI

-Les absències per motius de salut es consideraran justificades un màxim de 48h continuades, dues vegades en un any natural, sempre que es justifiquin mèdicament

-L’atenció mèdica abans de l’inici de la jornada de treball en la que s’acrediti la necessitat de descans i sempre i quan no es torni al lloc de treball serà considerat repòs domiciliari

-Hi ha dos reposos domiciliaris anuals, la durada dels quals ha de ser inferior a 48 hores

- Si el repòs hagués de continuar més enllà d’aquests dies, o bé un cop exhaurits els dos reposos domiciliaris anuals, caldrà presentar el corresponent imprès per incapacitat temporal per malaltia comuna o accident no laboral emès pel metge de capçalera de la Seguretat Social

Circular 32/2012 sobre Regulació de la Visita Mèdica i el repòs domiciliari de l’Ajuntament de Barcelona amb efectes des de l’1 de gener de 2013.