Taules Retributives PAS - 2016 

Companys companyes,

És important que aneu revisant de tant en tant les vostres nòmines. Per a molts/es de vosaltres és un document impossible d’entendre, i  és per això que us faig un petit resum dels conceptes que heu de tenir en compte a l’hora de revisar la vostra nònima:

 

1.   Retribucions bàsiques: sou i els triennis

Les retribucions bàsiques estan vinculades al grup o subgrup de classificació de la categoria i a l’antiguitat de serveis i són: el sou i els triennis.

Els seus imports es determinen anualment en les lleis de pressupostos, i dins d’elles estan compresos els components de sou i triennis de les pagues extraordinàries.

 

        

           

    

SUBGRUP

    

    

SOU

    

    

TRIENNI

    

    

E

    

    

553’96

    

    

13’61

    

    

C2

    

    

605’25

    

    

18’08

    

    

C1

    

    

727’23

    

    

26’58

    

 

 

2.   Retribucions complementàries: Complement de destinació

 

El complement de destinació és el concepte que retribueix el nivell del lloc de treball desenvolupat en funció del grup de titulació.

La determinació del nivell de cada lloc figura en el catàleg de llocs de treball.

GRUP C1___16 a 22

GRUP C2___14 a 18

GRUP E___  12 a 14

 

 

  

NIVELL

  

  

IMPORT MENSUAL

  

  

22

  

  

514’94€

  

  

21

  

  

478’09

  

  

20

  

  

444’10

  

  

19

  

  

421’43

  

  

18

  

  

398’74

  

  

17

  

  

376’06

  

  

16

  

  

353’43

  

  

15

  

  

330’72

  

  

14

  

  

308’07

  

  

13

  

  

285’36

  

  

12

  

  

262’68

  

 

3.   Retribucions complementàries: Complement específic

El complement específic és el concepte que retribueix les condicions particulars dels llocs de treball segons consti en el catàleg de llocs de treball tenint en compte diferents factors.

  

CODI DENOMINACIÓ

  

  

IMPORT

  

  

90.60 Suport 6

  

  

618’06

  

  

90.50 Suport 5

  

  

625’37

  

  

90.40 Suport 4

  

  

633’79

  

  

90.30 Suport 3

  

  

707’21

  

  

90.20 Suport 2

  

  

840’18

  

  

90.10 suport 1

  

  

996’92

   

4.   Retribucions complementàries: Complement específic

Existeixen diferents modalitats. Nomeno les que ens poden afectar més:

a)   Complement personal subgrup C2 amb 10 anys: com a resultat de la negociació de l’Acord de Condicions de Treball 2008-2011 s’atribuirà als llocs de treball ocupats per personal del subgrup C2 amb una antiguitat a l’organització municipal de 10 anys.

b)   Experiència professional: s’atribueix a les dotacions de llocs de treball ocupades per personal amb un antiguitat de 5 anys al Grup Municipal en concepte de reconeixement a la trajectòria en la prestació de serveis a l’Ajuntament.

 

 

  

COMPLEMENT   D’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

  

 


  

GRUP   E

  

  

70’7

  


  

GRUP   C2

  

  

97’97

  


  

GRUP   C1

  

  

97’97

  


  

GRUP   A2

  

  

107’57

  

 

  

COMPLEMENT   PERSONAL SUBGRUP C2 AMB 10 ANYS

  

  

 71’77

   

·         En el cas de jornades inferiors a les 37’5 hores, tots els conceptes retribuïts es veuran reduïts proporcionalment o tal com estableix la normativa.

 

Reviseu les vostres nòmines, i mireu que tingueu  el Complement Personal (codi 1050) afegit.

Si teniu dubtes, o no hi ha manera que entengueu la vostre nòmina, podeu fer la consulta a:

pas@ugtimebconsorci.cat i els nostres delegats i delegades es posaran en contacte amb tu.

Restem a la vostra disposició

 

Atentament,

Eva Ruiz Herrera

                                     

Delegada Pas UGT IMEB-CONSORCI