Taules Retributives Docents - 24/03/17

És important que aneu revisant de tant en tant les vostres nòmines. Per a molts/es de vosaltres és un document impossible d’entendre i és per això que us fem un petit resum dels conceptes que heu de tenir en compte a l’hora de revisar la vostra nòmina:

1.   Retribucions bàsiques: sou i els triennis

Les retribucions bàsiques estan vinculades al grup o subgrup de classificació de la categoria i a l’antiguitat de serveis i són: el sou i els triennis

Els seus imports es determinen anualment en les lleis de pressupostos, i dins d’elles estan compresos els components de sou i triennis de les pagues extraordinàries.

                                  

A1: Catedràtics, professorat d’ensenyament secundari/ arts plàstiques i disseny/ escoles oficials d’idiomes

A2: Professorat tècnics de formació professional/mestres de tallers d’arts plàstiques i disseny / mestres.

 

2.   Retribucions complementàries: Complement de destinació

El complement de destinació és el concepte que retribueix el nivell del lloc de treball desenvolupat en funció del grup de titulació.

La determinació del nivell de cada lloc figura en el catàleg de llocs de treball.3.   Retribucions complementàries: Complement específic

El complement específic és el concepte que retribueix les condicions particulars dels llocs de treball segons consti en el catàleg de llocs de treball tenint en compte diferents factors.

 

4.   Estadis de promoció docent

Són els sexennis obtinguts en la carrera professional. Recordem que com a màxim es poden obtindre un total de 5 sexennis.

L’import  d’aquest sexennis figuren en la següent taula:

 

5.   Paga extra

Les pagues extres dels mesos de juny i desembre són el resultat de tres conceptes en nòmina.

þ  Paga extra bàsica:   Contempla sou i trienni.

Per a cada categoria professional els imports varien i són els següents:

 

þ  Paga extra complementària: on es contempla el complement de destinació sencer.

þ  Paga extra addicional especifica:  contempla el plus específic de docència i altres complements com a càrrecs, sexennis, etc...

 

Si teniu dubtes, o no hi ha manera que entengueu la vostre nòmina, podeu fer la consulta a:

info@ugtimebconsorci.cat i els nostres delegats i delegades es posaran en contacte amb tu.