Preinscripció Proves EOI Estiu 2016

 

Recordatori Preinscripció proves EOI estiu 2016

El Departament d'Ensenyament organitza la convocatòria ordinària de les proves per a l'obtenció dels següents certificats de diversos idiomes:

·         Nivell intermedi. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

·         Nivell avançat. Corresponent al nivell B2 del MECR

·         Nivell C1. Corresponent al nivell C1 del MECR

La inscripció és oberta del 8 a l’11 de març de 2016

Es pot fer el pagament de la taxa o el preu públic fins al 14 de març de 2016 

La llista provisional d’admesos i exclosos sortirà publicada a partir del 29 de març de 2016 i la llista definitiva d’admesos i exclosos a partir del 8 d’abril de 2016

Certificats de diversos idiomes dels nivells intermedi, avançat i C1