CONVOCATÒRIA OPOSICIONS - 2017 - Generalitat  - CALENDARI

La convocatòria que ha d’incloure aquestes places es preveu que es publicarà en breu i que inclorà els quatre procediments següents:

Ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat
Per a aspirants que no són funcionaris de carrera de cap cos docent o que encara que ho siguin no tenen els requisits per participar en un dels procediments d’accés.

Es reserva un 5% del total de places per a persones que tenen reconeguda una discapacitat física igual o superior al 33%.

Accés a un cos de grup superior
Per a aspirants funcionaris de carrera d’un cos docent del grup A2.

Accés a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació
Per a aspirants funcionaris de carrera d’un cos docent del grup A1 que volen accedir al cos de professors d’escoles oficials d’idiomes.

Adquisició de noves especialitats
Per a aspirants funcionaris de carrera d’un cos docent que volen adquirir una nova especialitat del mateix cos.

CALENDARI D'OPOSICIONS

Publicació de la convocatòria:

Segona quinzena de novembre 2017

 

Termini de presentació de sol·licituds:

Desembre 2017

Llista provisional d’admesos i exclosos:

Segona quinzena de gener 2018


Llista definitiva d’admesos i exclosos:

Primera quinzena de març 2018


Inici del procediment selectiu:

Mitjans d’abril 2018


Finalització del procediment selectiu:

Primera quinzena de juny 2018


Places per especialitat

Assemblea informativa per al professorat interí o substitut

Cursos de preparació oposicions

Temaris per cossos i especialitats