Llicències sense Retribució 24/02/17


Us informem de les llicències sense sou,  que es contemplen en el nostre conveni laboral de l’Ajuntament de Barcelona,i que es gestionen des del Consorci d’educació de Barcelona. docents:

LLICÈNCIES SENSE RETRIBUCIÓ


 

  

Motiu

  

 

  

  

 

  

Criteri  d’aplicació

  

  

 

  

Procediment de sol·licitud

  

  

Per assumptes propis sense retribució.

  

  

 

  

La   durada acumulada no podrà excedir de 6   mesos cada 2 anys, amb un mínim de 10 dies.

  

Cal   la conformitat de la direcció del centre. Es pot concedir amb durada inferior   de forma excepcional.

  

 

  

  

 

  

Àrea   de Recursos Humans del Consorci Educació Barcelona. Cal la conformitat de la   direcció del centre.

  

 

  

 

  

  

 

  

Reducció de jornada per interès particular. Docents.

  

 

  

 

  

  

 

  

Reducció   de ½ jornada amb les reduccions   proporcionals de les seves retribucions. No es pot aplicar al professorat que   pertany a l’equip directiu.

  

Durada:   un curs. De l´1 de setembre al 31 d’agost, excepte els casos de força major   degudament justificats. Es prorrogable   anualment. Es demana al CEB.

  

 

  

  

 

  

Àrea   de Recursos Humans del Consorci Educació Barcelona.

  

  

Per atendre un familiar (fins a 2n grau) per malaltia greu.

  

  

 

  

Durant 3 mesos prorrogables fins a 3 mesos més (sense retribució).

  

 

  

  

 

  

Àrea   de Recursos Humans del Consorci Educació Barcelona.

  

  

 

  

Per cursar estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc de   treball.

  

  

 

  

Cal   informe favorable de la direcció del centre. La durada de la llicència estarà   determinada per la durada i programació dels cursos.

  

  

 

  

Àrea   de Recursos Humans del Consorci Educació Barcelona. Cal informe favorable de   la direcció del centre.

   

http://www.edubcn.cat/rcs_gene/461_Assumptes_propis_sense_sou_20130313R_1.pdf

http://www.edubcn.cat/rcs_gene/446_DA_Red_interes_particular_21030308R.pdf

http://www.edubcn.cat/rcs_gene/435_Permi_sense_retri_per_atendre_un_familiar_20160728.pdf

http://www.edubcn.cat/rcs_gene/451_Llicencia_estudis_no_retribuits_20130315R_2.pdf