Llei de Protecció Jurídica al Menor - Protocol CEB 10/03/2016  

El CEB té previst  s’enviï  als centres, dema divendres o dilluns proper, en relació a la Llei  de protecció jurídica del menor, una declaració jurada de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la identitat sexual ni per delictes de tràfic d'éssers humans.

Caldrà que tots els treballadors i treballadores la facin arribar a la direcció del centre autoritzant al Consorci d’Educació demanar la acreditació de certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a l’exercici de llocs de treball que impliquen contacte habitual amb menors.