Documents d'Organització i Gestió dels Centres pel Curs 2016-2017


Projecte educatiu de centre


Currículum


Organització del centre


Gestió del centre


  

Avaluació de centre .pdf

  

  

Cicles de formació professional. Cursos per a l’accés a grau mitjà i a   grau superior .pdf

  

  

Organització de les llars d'infants .pdf

  

  

Actuacions del centre en diversos supòsits .pdf

  

  

Convivència i clima escolar .pdf

  

  

Cicles esportius LOGSE i LOE .pdf

  

  

Organització del temps escolar.pdf

  

  

Aspectes específics amb relació als alumnes dels centres d’adults .pdf

  

  

Documents de gestió del centre .pdf 

  

  

Concreció i desenvolupament del currículum de l'educació infantil i   primària .pdf

  

  

Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació  .pdf

  

  

Assegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al   personal .pdf

  

  

El tractament i l'ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte   lingüístic .pdf

  

  

Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdf

  

  

Personal d'administració i serveis i professional d'atenció   educativa .pdf

  

  

Formació del personal dels centres educatius .pdf

  

  

Innovació pedagògica .pdf

  

  

Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l'orientació   educativa a l'ESO .pdf

  

  

Personal docent .pdf

  

  

Gestió del personal d’administració i serveis i dels professionals   d’atenció educativa .pdf

  

  

Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre .pdf

  

  

Currículum del primer cicle de l’educació infantil .pdf

  

  

Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap   ZER .pdf

  

  

Gestió del personal de les llars d’infants .pdf

  

  

Participació de la comunitat educativa .pdf

  

  

Currículum dels ensenyaments d’idiomes .pdf

  

  

 

  

  

Gestió del personal docent  .pdf

  

  

Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement .pdf

  

  

Ensenyaments artístics superiors .pdf

  

  

 

  

  

Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre   d'alumnes .pdf

  

  

 

  

  

Ensenyament de la religió .pdf

  

  

 

  

  

Implantació de les eines d'administració electrònica .pdf

  

  

 

  

  

Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdf

  

  

 

  

  

Prevenció de riscos laborals.pdf

  

  

 

  

  

Ensenyaments  de música de grau professional .pdf

  

  

 

  

  

Protecció de dades personals, ús d'imatges, propietat intel·lectual i   Internet .pdf

  

  

 

  

  

Ensenyaments en els centres d’adults .pdf

  

  

 

  

  

Recollida de dades a efectes estadístics .pdf

  

  

 

  

  

Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes   curriculars  .pdf

  

  

 

  

  

Salut escolar en els centres educatius .pdf

  

  

 

  

  

Formació professional en alternança (dual i simple).pdf

  

  

 

  

  

Situacions específiques dels alumnes .pdf

  

  

 

  

  

L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf

  

  

 

  

  

 Ús social dels centres .pdf

  

  

 

  

  

Programacions i recursos didàctics .pdf

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdf

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

Servei d'assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels   aprenentatges a la formació professional .pdf

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

Títols propis: CFGM d'animació en circ i CFGS en tècniques d'actuació   teatral .pdf