Informació sobre Normativa, Organització i Funcionament dels Centres Educatius - 12/05/17 

Amb motiu de les nombroses consultes que rebem sobre normativa, organització i funcionament dels centres, hem cregut convenient fer-vos un petit resum, una vegada revisada la normativa vigent i contrastada amb el Consorci d’Educació de Barcelona, dels següents punts que a continuació figuren:

 

Horari

Quantes hores lectives ha de fer el personal docent a secundària?

Màxim 20 hores lectives setmanals comptabilitzades com a mitjana en el còmput anual.

 

Un professor pot fer 20 ± 1 o 2 hores setmanals com a mitjana anual?

No, ha de ser de 20 hores com a mitjana en el total del curs lectiu.

 

En el total d'hores de permanència del professor al centre setmanalment, que són 28h, estan incloses les reunions subjectes a horari fix?

Sí, en cap cas en l'horari del professor ha de figurar com a horari fix més de 28 hores a la setmana. Les reunions estarien dins d'aquestes hores.

 

Les guàrdies de pati, són hores de dedicació a centre i estan dins de les 28 hores de permanència setmanal del professor?

Si, són hores de permanència al centre i s'han de contemplar com a tal en l'horari del professor.

 

Càrrecs 


Pot un docent tenir més d'un càrrec?

Un professor no hauria de tenir més d'un càrrec excepte si no existeix una altra possibilitat, com seria el cas de centres on el personal és limitat. Hauria de prevaler el repartiment de càrrecs i d'aquesta forma preservar el principi d'igualtat, ja que els càrrecs són mèrits de cara a la carrera professional.

 

Un professor pot cobrar un càrrec que no estigui exercint?

No, no pot cobrar mai un càrrec si no ho exerceix.

 

Un càrrec amb plus d'hores es cobra?

Si, es desgraven les hores i es cobra el plus pel càrrec assignat.


Els professors que ocupen càrrecs en la direcció del centre, realitzen un horari de permanència de 28 hores setmanals al centre?

No, els càrrecs de l'equip directiu (director, secretari/a acadèmic, cap d'estudis, i coordinació pedagògica), tenen un horari de permanència al centre de 35 hores setmanals.

 

La resta de càrrecs de coordinació i tutories han de tenir una dedicació setmanal de 35 hores de presència al centre?

No, són càrrecs que comporten desgravació d’horari però que, en el seu còmput setmanal , el/la professor/a hauria de tenir en el seu horari 28 hores de presència al centre.

 

Els càrrecs de direcció es poden adjudicar a funcionaris de carrera i funcionaris interins per igual?

No, es tracta de càrrecs que han de ser adjudicats en primera instància a funcionaris de carrera, i només en el cas que no existís cap altra opció, podria ser adjudicat a un funcionari interí,  però ha de ser justificat prèviament al Departament d’Ensenyament, ja que des de l’any 2016, el Departament no accepta nous nomenaments d’interins als equips directius.

 

Un professor està obligat a acceptar un càrrec en contra de la seva voluntat?

Només si per necessitats de servei, la direcció no té cap altra opció de nomenament. S’ha de donar preferència a les candidatures amb la voluntat d’exercir el càrrec.

 

Mes de juliol

Estan obligats els professors a realitzar el seu horari normal de 28 hores de permanència al centre en el mes de juliol?

No, durant el mes de juliol el professorat no està obligat a tenir presència regular al centre. Només en el cas en què la direcció convoqui un claustre o consell escolar de l'1 al 15 de juliol sí és obligatòria l'assistència al centre per part del professorat.

 

Ordenació acadèmica

La direcció del centre pot obligar a un professor a impartir assignatures que no siguin de la seva especialitat?

No, segons la normativa vigent, un professor no pot impartir una assignatura de la qual no tingui atribuïdes les competències segons la seva especialitat. Només en el cas en el que disposi la titulació o formació que li habiliti per poder impartir-la, o l'experiència docent per haver impartit durant dos o més cursos acadèmics, com a mínim, els continguts curriculars corresponents, podria impartir-la, sempre condicionada això si, a l'acceptació per part de l'interessat.