Reunió d'UGT amb el Comissionat d'Educació - 16/05/17

 

COMUNICAT – PAS:

 

Benvolguts/des companys i companyes,

Us fem arribar un resum de la reunió mantinguda amb el Comissionat d’Educació de Barcelona, Miquel Àngel Essomba (16/05/2017)

-        El Comissionat ens fa partícips que actualment estan treballant per crear un canal de comunicació directa amb el Comissionat d’Educació que es dirà Assessoria del Comissionat d’Educació com a estructura de suport, que fomentarà el diàleg i l’agilitat de resposta a certs temes.

-        Des d’UGT es fa palès que les substitucions són un tema preocupant. El Comissionat és conscient que el tema de les substitucions és cabdal, degut a que aquest servei en moltes ocasions no queda cobert per manca de personal (PAS, escoles bressol, primària, secundària, adults, educació especial, música...). 

-        L’UGT comenta que s’han obert algunes escoles en barracons a mig fer. El Comissionat respon que els centres que depenen al 100% de l’Ajuntament, com són les escoles bressol o les escoles de música, no s’obren en barracons. En el cas dels centres que són competència del CEB, l’Ajuntament és qui aporta els terrenys, i els equipament són del CEB. Al ser una cogestió, s’està treballant amb un Pla Estratègic (2017-2021) per tal d’estudiar i planificar quines són les necessitats educatives de la ciutat de Barcelona, incloent a nivell d’equipaments.

-        En relació a la qüestió plantejada des d’UGT a l’adaptació efectiva dels llocs de treballs i reubicacions per motius de salut - PRL  del personal docent (bressol, primària, secundària…) es va plantejar la importància de tenir opcions de feina digna i tenir accés a les promocions internes en altres àmbits dintre de l’Ajuntament de Barcelona.

-        Es parla sobre la normativa del Departament on es modifiquen les dates de matriculació dels Cicles Formatius i s’estableix que seran fins el 20 de juliol. Això implica diferents punts:

     Allargar el període laboral del personal del PAS fins al 20 de juliol (enlloc del 15) per tal de donar cobertura a aquest període de matriculació. En el cas dels subalterns i els auxiliars administratius, no es compleix amb els pactes establerts, ja que han treballant ½ hora més durant tot el curs  per poder iniciar el període de vacances el 16 de juliol.

     Vàrem expressar la nostra inquietud per la supressió de la matriculació al mes de setembre en CFGS. La nostra preocupació és com es podria arribar a cobrir les places d’alumnes que es matriculen al mes de juny/juliol però que finalment acaben donant-se de baixa per anar a la universitat. Amb aquesta nova normativa aquestes places no es podrien cobrir al setembre i, conseqüentment, es reduiria l’oferta de cicles i, per tant, farien falta menys interins.

 

-        Es demana Oferta Pública de F.P. en els propers mesos. El Comissionat comenta que s’informarà abans de poder donar alguna resposta.

-        Es parla de la problemàtica de la manca d’oportunitat de fer carrera horitzontal i vertical d’educadores bressol, mestres i professors, ja que es considera que no ajuda al sistema educatiu. Hi ha aquest topall de vidre que fa que no sigui un element motivador al no disposar de carrera professional.

-        S’anota la problemàtica de l’Escola Massana, davant d’unes oposicions de com tractaran al professorat de Grau (carrera universitària) davant unes oposicions a Cicle Formatiu / Secundària.

 

Es continuaran mantenint reunions periòdiques amb el Comissionat d’Educació per tal de traslladar-li les nostres preocupacions i problemàtiques.