Document Permisos -  Desembre 2017


PERMISOS

PERMÍS

DURADAMatrimoni o inici de convivència

 

15 dies naturals consecutius que els   cònjuges o convivents podran gaudir, dins el termini d’un any a comptar des   de la data de casament o des de l’inici de la convivència (parelles de fet).

 

 

Matrimoni d’un familiar fins al segon grau   de consanguinitat o afinitat

 

 

1 dia si el matrimoni se   celebra dins del territori de Catalunya i 2 dies si se celebra fora.

 
Per raó de naixement, acolliment o adopció

 

El progenitor/a que no gaudeix del permís per   maternitat té dret a un permís de 5 dies laborables consecutius dintre   dels deu dies següents a la data de naixement o de l’arribada del menor o la   menor adoptat o acollit a la llar familiar. En el cas de part, adopció o   acolliment múltiple, la durada del permís, s’amplia a 10 dies laborables si   es tracta de dos fills i quinze dies laborables si són tres o més menors.

 

Defunció d’un familiar (Annex 1 Graus consanguinitat)

                                                                                                           

1r Grau consanguinitat: 3 dies laborables   quan el fet es produeixi en la mateixa localitat del lloc de residència del   treballador i 5 dies laborables quan es produeixi en una altra   localitat.

2n Grau   consanguinitat: 2 dies laborables en la mateixa localitat del   lloc de residència del treballador i 4   dies laborables en una localitat diferent a la del lloc de residència.

 

Dissabte   i diumenge NO són laborables

  

 

 Malaltia greu, hospitalització o accident  per atendre familiars

 

 

1r Grau consanguinitat: 3 dies laborables en la mateixa localitat si el fet es produeix en el mateix   lloc de residència del treballador, i 5 dies laborables si es produeix   en un lloc diferent al de la seva residència.

2n Grau   consanguinitat: 2 dies laborables si el fet es produeix en la mateixa localitat de residència   del treballador, i 4 dies si es produeix en un lloc diferent al de la   seva residència.

 

 

Per trasllat de domicili

Dins la mateixa localitat: 1 dia.   En el cas de canvi de localitat el permís és de 2 dies dins de   l’àmbit metropolità; 3 dies    fora d’aquest àmbit i dins l’àmbit de Catalunya. Aquests dies han de   considerar-se sempre naturals i   consecutius.

 


Per deures inexcusables de caràcter públic   o personal

 

Durant el temps indispensable.

 Per a exàmens finals i parcials   alliberadors

 

En centres acadèmics oficials i per a proves de   promoció interna a l’Ajuntament de Barcelona, 1 dia; i per a   proves de promoció a la resta de les Administracions públiques, el temps   indispensable per a la seva realització.

 

 

 

Realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part

 

 

Pel temps que estrictament es requereix a aquest   efecte, previ avís i justificació de la seva realització en jornada laboral.

 Per tràmits d’adopció, acolliment i   fecundació assistida

 

Les parelles que opten per l'adopció o l'acolliment   tenen dret a absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits   administratius requerits per l'administració competent fets a Catalunya,   durant el temps necessari, amb la justificació prèvia que s'han de fer   dins la jornada de treball. Aquest permís és extensiu en les mateixes   condicions a les absències per   l’assistència a tècniques de fecundació assistida.

 

 Per naixement de fills prematurs o que, per qualsevol motiu, aquests   hagin de romandre hospitalitzats després del part

 

El treballador tindrà dret   a absentar-se de la feina durant un màxim de dues hores diàries   percebent les retribucions íntegres. Així mateix tindrà dret a reduir la seva jornada de treball   en una   hora, amb la disminució proporcional de les seves   retribucions. En aquests supòsits, el permís de maternitat es pot   computar a instància de la mare o, si aquesta manca, del pare, a partir de la   data de l’alta hospitalària. S’exclouen d’aquest còmput les primeres sis   setmanes posteriors al part, de descans obligatori per a la mare.

 Els progenitors amb fills/es discapacitats/des

 

Tenen dret conjuntament a permisos d'absència del   lloc de treball per a poder assistir a reunions o visites en els centres   educatius especials o sanitaris on rebin suport.

 Per lactància

 

Permís de 1 hora diària d’absència del lloc de   treball, la qual es pot dividir en dues fraccions de 30 minuts.

En els casos de   part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís és de 2 hores diàries, les quals es   poden dividir en dues fraccions de 1 hora.

 

El període del   permís s’inicia un cop finit el permís per maternitat i té una durada màxima   fins que el/la fill/a compleixi 12 mesos. La durada del permís s’incrementarà proporcionalment   en els casos de part múltiple. Quan el pare i la mare treballin, només un   d’ells podrà exercir aquest dret, havent de manifestar el sol·licitant   expressament per escrit que l’altre no gaudeix del mateix dret. El personal   amb jornada completa podrà acumular tot el període de reducció en dues   fraccions setmanals, cadascuna d’elles de dues hores i mitja que, en els   casos d’horari comú, es poden aplicar a les dues tardes reglamentàries de   prestació laboral.

A petició de l’interessat o interessada, les hores   del permís de lactància es poden compactar per a gaudir-ne en jornades   senceres de treball, consecutives o repartides per setmanes, sense alterar el   moment d’inici del període de permís i tenint en compte les necessitats del   servei.

 Si es precisa tenir cura d’un familiar de primer grau

 

Dret a sol·licitar una reducció de fins el 50%   de la jornada laboral, amb caràcter retribuït, per raons de malaltia molt   greu i per al termini màxim d’un mes.

 


Reducció de jornada per cura d’un fill/a menor de 6 anys

 

Amb fills nascuts a partir de 01/01/2013, reducció d´un terç o de la meitat de la   jornada laboral amb la percepció del 80%   o 60% de la retribució íntegra respectivament. Es pot compactar el primer   any.

 


Reducció per tenir cura d’un fill/a entre 6 i 12 anys

 

Es por reduir un terç   o la meitat de la jornada, amb la reducció proporcional de les   retribucions.

 

 

Reducció per tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o   sensorial que no faci cap activitat retribuïda

 

 

Sempre que es tingui la guarda legal de la   persona discapacitada. Reducció d´un terç o de la meitat de la jornada, amb una percepció del 80% o del 60% de la retribució   íntegra, respectivament.Reducció per tenir a càrrec un familiar

 

Fins el segon grau de consanguinitat i amb la guarda   legal de la persona discapacitada. Reducció d’un terç o de la meitat de la jornada laboral, amb una percepció   del 80% o del 60% de la retribució   íntegra respectivament.

 

 

Reducció per fer efectiva la protecció o el dret a l’assistència social   íntegra d’una dona víctima de violència de gènere

 

 

Reducció d´un   terç o de la meitat de la jornada laboral amb una percepció del 80% o del 60% de la retribució   íntegra, respectivament.Per cura de fill menor afectat per càncer o per d’altra malaltia greu

 

Sempre que tots dos progenitors treballin, a una   reducció de com a mínim la meitat de   la jornada laboral, amb   percepció de les retribucions íntegres,   per tenir cura durant l’hospitalització i el tractament continuat del fill   menor d’edat afectat per càncer o per qualsevol altra malaltia greu.

 


Per cessació progressiva d’activitats de l’empleat públic

 

A qui li manquin menys de cinc anys per complir l'edat   de jubilació forçosa i els qui ho necessiten en processos de recuperació per   raó de malaltia. La reducció és d’un   terç o de la meitat de la jornada, amb una percepció del 80% o del 60% de la retribució integra respectivament. Condicionat a les   necessitats del servei.

 

La concessió de la jornada reduïda és efectiva per a un període de sis mesos   a partir del primer dia del mes següent al de la data de concessió. Renovable cada sis mesos. Es pot   demanar tornar al règim anterior.

 

 

Permís maternitat

 

16 setmanes. S’ampliarà en   2 setmanes més en el supòsit de   discapacitat del fill i, per cada fill a partir del segon, en els supòsits de   part múltiple.

 

 

Permís per adopció o acolliment

 

16 setmanes. Aquest permís   s’amplia 2 setmanes més en el   supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit i per cada fill, a partir   del segon, en els supòsits d’adopció o acolliment múltiple

 

 

Permís de paternitat

 

4 setmanes

 

 


Permisos per situacions de violència de gènere

 

Les dones víctimes de situacions de violència de gènere   que, per aquest motiu, tinguin faltes d'assistència totals o parcials tenen dret   que aquestes faltes d'assistència es considerin justificades d'acord amb el que determinin els   serveis socials, policials o de salut corresponents. Així mateix, tenen dret   a les hores de flexibilitat horària que, d'acord amb cada situació concreta,   siguin necessàries per a llur protecció o assistència social.

 

 

Assistència a activitats de formació del Departament. Docents

 

 

Inclou la possibilitat d’assistència a jornades de   formació durant un matí dins   l’horari lectiu.

 

 

LLICÈNCIESPer assumptes propis sense retribució

 

La durada acumulada no podrà excedir de 6 mesos cada 2 anys, amb un mínim de 10 dies.

Cal la   conformitat de la direcció del centre. Es pot concedir amb   durada inferior de forma excepcional.

 

 

Reducció de jornada per interès particular. Docents

 

 

 

Reducció de ½   jornada amb les reduccions proporcionals de les seves retribucions. No   es pot aplicar al professorat que pertany a l’equip directiu.

Durada: un curs. De l´1 de setembre al 31 d’agost,   excepte els casos de força major degudament justificats. Es prorrogable anualment. Es demana al   CEB.

 

 

Per atendre un familiar (fins a 2n grau) per malaltia greu

 

 

Durant 3 mesos   prorrogables fins a 3 mesos més   (sense retribució).

 

 

Per cursar estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc de   treball

 

 

Cal informe   favorable de la direcció del centre. La durada de la llicència estarà   determinada per la durada i programació dels cursos.

 

 

 

 

 

HORES RECUPERABLES

 

 

Per assumptes   propis

 

 

20 hores trimestrals recuperables, en fraccions mínimes de 1h i màxim de 5h. La   recuperació es farà abans dels 2 mesos   següents.

 

 

Per conciliació   familiar

 

 

60 hores trimestrals recuperables per a atenció a menors de 12 anys, fills   amb discapacitat, cònjuge o pare/mare incapaç que requereix assistència   especial. Fraccions mínimes de 1h i màxim de 5h. La recuperació es farà abans dels 2 mesos següents.

 

 

 

 

 

 

 

PREMIS ANTIGUITAT

 Dies per venciment de triennis

 

No   aplicable a docents.

Fins el Decret de juliol es tenia dret a gaudir de 2 dies a partir del 6è trienni,   incrementant-se en 1 dia més a partir   del 8è trienni. (Annex 2)

 


Dies per antiguitat i compensació econòmica

 

Actualitzat   segons Preacord Conveni Ajuntament 2012-2015:

Es perden els dies i només es conserva la compensació   econòmica:

Als 25 anys paga addicional del 50% d’una mensualitat.

Als 30 anys: 55%

Als 35 anys: 65%

Als 40 anys: 75%

Als 45 anys: 100%

 

 

 

Annex 1. Graus   consanguinitat CÒNJUGE / CONVIVENT

1r.Grau:  pares, mares, fill/a

2n.Grau: avi/àvia, germà/na, nét/a

3r.Grau: besavi/àvia, oncle/tieta, nebot/da, besnét

4t.Grau: cosins 

Annex 2. Dies per venciment de triennis

6è trienni (18 anys d’antiguitat)

2 dies

11è trienni (33 anys d’antiguitat)

6 dies

19 anys d’antiguitat

2

34 anys d’antiguitat

6

20 anys d’antiguitat

2

35 anys d’antiguitat

6

7è trienni (21 anys d’antiguitat)

2 dies

12è trienni (36 anys d’antiguitat)

7 dies

22 anys d’antiguitat

2

37 anys d’antiguitat

7

23 anys d’antiguitat

2

38 anys d’antiguitat

7

8è trienni (24 anys d’antiguitat)

3 dies

13è trienni (39 anys d’antiguitat)

8 dies

25 anys d’antiguitat

3

40 anys d’antiguitat

8

26 anys d’antiguitat

3

41 anys d’antiguitat

8

9è trienni (27 anys d’antiguitat)

4 dies

14è trienni (42 anys d’antiguitat)

9 dies

28 anys d’antiguitat

4

43 anys d’antiguitat

9

29 anys d’antiguitat

4

44 anys d’antiguitat

9

10è trienni (30 anys d’antiguitat)

5

15è trienni (45 anys d’antiguitat)

10 dies

31 anys d’antiguitat

5

46 anys d’antiguitat

10


  


Annex 3. Normativa de   referència

 

-  Acord Conveni marc Ajuntament de BCN 2012-15. www.ugtimebconsorci.cat

-  Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas   para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la   competitividad. Publicado en BOE núm. 168 de 14 de julio de 2012

-  Llei 7/2007 , de 12   d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

  

-  Llei 8/2006 , de 5 de   juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del   personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

  

· Article 24   modificat per l'art. 97 de la Llei 5/2012 , del 20 de   març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de   l'impost sobre les estades en establiments turístics.