Reunió amb el Comissionat d'Educació 27/05/2016

El passat divendres 27 de maig, UGT vam tenir una reunió amb el Comissionat d’Educació, Miquel Àngel Essomba, per parlar dels diferents sectors d’Educació. Aquesta reunió era una continuació de la reunió que vam mantenir el passat mes de febrer, i en la qual esperàvem un retorn de les qüestions plantejades. La nostra visió és que ha estat esbrinant moltes de les situacions que li vam presentar en el mes de febrer, però no dóna cap resposta amb la solució clara. Tot i així, ha quedat constància que M.A.Essomba té molta informació d’alguns centres i coneix la realitat dels sectors.

Des d’UGT li vam lliurar un dossier dividit per sectors, on vam incloure les aportacions que ens vàreu enviar i el qual s’estudiarà amb tranquil·litat. S’ha compromès a donar-nos una resposta en 3 mesos, data en que ens tornarem a reunir.

A la reunió hi vam assistir un delegat sindical representant de cada sector i vam convidar a una persona del centre d’Educació Especial La Ginesta per tal que plantegés la problemàtica en què es troba aquest sector.

Només vam tenir una hora per poder exposar tots els temes, per la qual cosa vam haver de prioritzar a l’hora de plantejar-li els diferents temes. La qüestió de fons que ens interessa és: Què farà l’Ajuntament respecte als nostres centres?

Se’ns va informar que la Generalitat deu aproximadament a l’Ajuntament 12 milions d’euros anuals; diners que no es poden invertir en Educació. Li preguntem a la Sra. Colau que fa en una Administració que és “morosa”.

 

A continuació us informem dels temes principals que es van tractar respecte als diferents sectors:

 

ESCOLA BRESSOL

SUPORT EDUCATIU

Al setembre recuperem la 1/2 hora de suport educatiu a tots els centre i grups d'edat i per tot el curs. 

RÀTIOS INFANT - ADULT 

No hi ha consens per part del Consistori amb les actuacions a portar a terme. Ens trobem amb tres propostes diferents:

  1. La disminució d'infants per grup      segons el barri
  2. L'augment d'adults per infant
  3. La disminució de la ràtio      compaginant-la amb l’augment de plantilla

Referent a aquest tema el Comissionat proposa continuar amb el diàleg que es va encetar al febrer amb el "Cicle de debats sobre l'atenció educativa a la petita infància a Barcelona" per construir entre tota la comunitat educativa el "Model d'escola bressol" que volem per la ciutat de Barcelona on participin professionals de l'educació, famílies i sindicats. Donarà continuïtat al cicle de debat al setembre, per seguir construint aquest model a partir de totes les aportacions, i espera tenir-lo definit pel curs 2017-18.


Mentre es construeix el  model d'escola bressol el Sr.Essomba associa el conflicte de ràtios amb el de infants amb NEE i ens informa que a la ciutat tenim un total de 500 infants amb NEE i que es plantegen la possibilitat d'invertir més recursos humans per atendre aquest infants. Ha expressat que la gran sorpresa que s'ha trobat –i que no era conscient- és la problemàtica del volum de criatures amb NEE i que estan posant energia en buscar solucions.

DIRECCIONS

Ens expressa que associa el procés de relleu per les treballadores que es fan grans amb el càrrec de direcció, el que surtin a concurs un número tan elevat de places de direccions d'escola bressol que no siguin cobertes per personal funcionari i també que s'hagi hagut de crear una borsa de direccions és un símptoma de la càrrega desproporcionada de feina que comporta aquest càrrec.

En aquest sentit estan valorant la possibilitat que conjuntament amb Barcelona Activa crear un pla d'Ocupació per donar suport a les direccions de les escoles que tenen més volum de feina (nosaltres mantenim que han de seguir el model d’estructura d’escola de primària adaptat en funció de les línies del centre; per exemple un centre amb 9 grups que tingui també el càrrec de cap d’estudis i secretaria acadèmica o un perfil similar).

OFERTA PÚBLICA

Estem collats per la "taxa de reposició" i això no permet que surtin un número de places suficients per cobrir una demanda tan elevada (més del 56% d'interinitat).

Al final de la reunió li vam lliurar al Comissionat un protocol d’agressions als treballadors, confeccionat pels nostres companys de Serveis Socials, donat que diferents professionals dels nostres centres han patit alguna agressió i ni des de l’IMEB ni des del CEB ens n’han proporcionat cap. Li vam insistir en la importància de proporcionar a totes les Direccions dels nostres centres un protocol per a aquests casos.

 

EDUCACIÓ ESPECIAL

Se li va comentar que en alguns dels centres, en especial la Ginesta i Vil·la Joana pateixen situacions d’agressions constants per part de l’alumnat. Hi ha una manca de professorat preparat i també de personal terapèutic. A la Ginesta no tenen cap psicòleg en plantilla. Només en tenen un i ve un matí a la setmana i no fa assessorament directe a l’alumnat. És important que els alumnes tinguin un tracte terapèutic directe i que interaccioni també amb les famílies.

Se li va preguntar també fins a quin punt es pot acollir un tipus d’alumnat agressiu i amb trastorns greus sense ser un centre preparat per aquests tipus de situacions.

  • El Comissionat comenta que hi ha un 30% de      l’alumnat d’Educació Especial que prové de fora de Barcelona, la qual cosa      fa que en temes d’equitat la situació es compliqui, perquè el que sigui de      fora fa que municipalment no puguin beneficiar-se d’una beca. 
  • M. A. Essomba va comentar que hi ha una proposta      de projecte per Nou Barris sobre com treballar amb aquests joves que tenen      problemes mentals greus. S’ha fet una demanda formal al Departament de      Salut de 3 psicòlegs itinerants per a 3 Districtes.

 

DOCENTS

Per la nostra part es va fer incidència en la necessitat de la disminució del tema de les ràtios d’alumnes i en la necessitat de desdoblament amb 12 alumnes màxim per grups en laboratoris i tallers, atenent a la tipologia de l’activitat a l’aula i a la perillositat de les matèries impartides.

També se li va comentar la necessitat d’espais suficients per a desdoblaments a la FP entre els temes principals exposats.

M. A. Essomba ens va comentar que:

  • Es destinarà una partida de 200.000 euros des de      Joventut i Esports de l’Ajuntament de Barcelona, a alumnes en forma de      beques d’estudi.
  • El proper any dos centres, un del districte de      Sant Martí i un altre del de Sant Andreu, començaran de forma experimental      a treballar com a centres globals de FP. La idea és que l’oferta formativa      sigui cada vegada més complerta, i pugui ser extensible en els propers      anys a la resta d’escoles de FP.
  • S’han fet gestions per part de l’Ajuntament amb      l’objectiu que la Diputació de Barcelona cedeixi espais en aquelles      escoles de titularitat municipal i la posició per part de la Diputació ha      estat fins ara negativa. Conscients de la necessitat de major espai en algunes      escoles, des de l’Ajuntament buscaran alternatives.

Tant a FP, com a primària i secundària li vam recordar al Comissionat la necessitat de cobrir les baixes des del primer dia, per tal de reduir les conseqüències negatives que implica la substitució continuada per diferents mestres/professors sense un criteri clar. També se li ha tornat a recordar la necessitat de la reducció d’hores lectives i la recuperació del primer sexenni a 6 anys i no a 9 anys.

Vam exposar la nostra preocupació per la manca d’oferta pública. Si bé hi ha una previsió de treure oferta pública, es prioritzarà la Guardia urbana i bombers, i no hi ha previst treure oferta pública per a docents. Volem tenir la mateixa consideració que la resta de companys de l’Ajuntament. No volem ser considerats ciutadans de segona. Totes les places estructurals haurien de sortir a concurs.

Li vam exposar també la revisió del Pacte d’Homologació, amb la qual s’hi va mostrar a favor.

MASSANA

Se li va comentar que el tema més important que tenen actualment en el Grau està en les contractacions, amb el tema de Doctors. El CEB no especifica en el contracte que siguin Doctors, tot i que estan obligats a contractar Doctors.  Això es tradueix en què impossibilita a aquest professorat demanar beques de recerca/estades a l’estranger i beneficiar-se d’altres avantatges que els correspondrien si fossin Doctors. D’una altra banda, hi ha molts pocs Doctors en el mercat català, i abans de 2018, la meitat de la plantilla hauran de ser Doctors. De moment tenen una pròrroga fins el 2018. El problema és d’on sortirà tot aquest professorat amb el títol de Doctor si no n’hi ha en el nostre mercat.

CONSERVATORI I ESCOLES DE MÚSICA

Des d’UGT li vam lliurar un llistat de temes que preocupen al Claustre del Conservatori: d’entre ells, un tema tractat al Claustre sobre el document marc de gestió del centre, que s’hauria de revisar, en especial pel que significa pel funcionament del centre.

Les condicions ambientals que pateixen algunes aules, la qual cosa fa difícil poder impartir la classe en unes condicions idònies. També se li va comentar la necessitat d’establir el mateix horari lectiu per als professors repertoristes que la resta de docents del Conservatori.

Se li va comentar la necessitat de revisar la valoració dels concerts dels professors a efectes de reconeixement d’estadis i la revisió d’hores recuperables per assumptes propis. Es demana que hi hagi més flexibilitat en aquest tema, i que el professorat tingui opció a poder fer concerts o activitats que excedeixin de les 20 hores, que són les màximes per trimestre que es poden recuperar.

També es va fer esment al tema de les dietes quan es realitzen activitats fora d’horari lectiu o quan es fan sortides amb els alumnes fora del centre.

  • El Comissionat ens va comentar que tenia previst      reunir-se amb el Claustre del Conservatori per tractar tots aquests temes      i d’altres que puguin sorgir.

 

PAS

Li vam tornar a fer esment d’alguns temes que ja li havíem comentat en la reunió prèvia del mes de febrer. Temes a destacar van ser el fet que no cobrem el dia 28 de cada mes com la resta de funcionaris de l’Ajuntament. I un altre aspecte que se li va comentar va ser el que tots els treballadors de l’Ajuntament ja havien cobrat l’1% guanyat per sentència, i el nostre personal PAS, treballadors funcionaris i laborals de l’Ajuntament de Barcelona encara no l’havíem cobrat. Li vam tornar a recordar que no tenim accés a Intranet com la resta de treballadors de l’Ajuntament. I vam fer incidència en què volem ser treballadors/res amb els mateixos drets que la resta de treballadors/es de l’Ajuntament que tenen el mateix Conveni que nosaltres.

 

Us continuarem informant i seguim comptant amb vosaltres per a les vostres aportacions!!!