Resum de la reunió de la Comissió Paritària CEB del 17/10/17

Us fem un resum de la reunió de la comissió paritària mantinguda el dimarts 17 d’octubre al CEB:

1)     Oferta pública: des del CEB han fet un estudi preliminar de les vacants d’estructura tenint en compte les dades d’inici d’aquest curs. S’ha decidit que treballarem conjuntament (la part social i el CEB), en diferents jornades, per tal comptabilitzar el nombre total de vacants per sectors.

 

2)     Informació inici de curs:  ens varen donar el dossier de l’informe d’inici de curs (aprovat en un Acord de Govern del CEB/ 21.09.2017) amb el recull de dades i estadístiques de tots els centres de Barcelona, tant del Departament com de l’Ajuntament. Es pot consultar a la pàgina web  del Consorci d’Educació de Barcelona.

 

3)     Informació Pla de barris: per a aquest projecte iniciat al 2017 ens confirmen des de RRHH que s’ha procedit a la contractació dels següents professionals:

§ 4 Mestres d’Audició i Llenguatge

§ 3 psicòlegs

§ 14 integradors socials

§ 2 Dinamitzadors

 

4)     Torn de paraules:

a.   Gestió de borses: davant la mancança de professionals d’algunes especialitats, UGT sol·licita al Cap de RRHH que es deixin obertes les borses de manera permanent. En resposta a aquesta petició van manifestar que és un tema difícil, per diverses qüestions, però queda obert a ser estudiat més endavant. En relació a les borses, Miquel Garcia, Cap RRHH del CEB, comenta que s’obrirà una borsa especial -de manera provisional- per al Grau de l’escola Massana.

b.  Nomenament catedràtics: RRHH confirma que ha rebut fa poc la rectificació de la sentència. Queda pendent que l’Ajuntament faci el nou decret on consti la modificació de nomenament amb data d’1 de setembre de 2015 a tots/es els implicats. Posteriorment es procedirà a l’abonament dels endarreriments corresponents.

c.   Proposta d’horaris especials per a personal de l’estructura de gestió del Consorci d’Educació de Barcelona: ens presenten una proposta, que estan treballant des de RRHH per aprovar-ho posteriorment, de la flexibilització de la jornada laboral d’alguns serveis específics (Oficina d’Atenció i Personal tècnic de la Direcció d’Acció Educativa).

d.  Tramitació telemàtica: se’ns informa que s’està treballant per posar en marxa, el més aviat possible, un nou servei de tramitació via telemàtica amb l’objectiu de millorar la comunicació entre treballador-empresa i les direccions de centre i l’empresa. En un inici es contempla únicament per a:

1.Gestió de les baixes

2.Gestions relacionades amb la borsa de treball

3.Documentació relacionada amb la petició del certificat d’atur (per a interins/substituts)

4.Gestió de les substitucions de personal (equips directius)

5.Totes aquestes gestions es faran mitjançant un formulari. 

e.   Borsa subalterns: Carme Rangel, responsable del PAS, comenta que no s’han pogut cobrir les places requerides per molts centres que no tenen subalterns. Argumenta que l’Ajuntament no li ha fet arribat el llistat dels aspirants a l’ampliació de la borsa de subaltern; sí que ha rebut la dels auxiliars administratius. Estan a l’espera de la publicació de les notes d’examen d’ambdues borses, que surten aquesta setmana.