Subcomissió Borsa de Bressol 23/05/17

Us fem traspàs dels temes tractats a la reunió de la subcomissió de borsa de bressol a la seu de l’IMEB el dimarts 23 de maig.

Criteris d’aplicació eficient de l’Acord de borses de treball de l’Ajuntament de Barcelona que milloren la situació de les treballadores i els treballadors de les Escoles Bressol

  

  

Cessació de contractes el 31 d’agost

  

Els interins d’estructura   ja no acabarem el contracte el 31 d’agost i, per   tant, ja no haurem d’anar a signar contractes –sempre i quan complim els   requisits per no ser avaluats que s’esmenten més a baix-. Això corregeix una   irregularitat contractual que patim fa anys.

  

  

Avaluacions dels/les treballadors/es

  

Després d’anys de demanda   per part de la UGT per fi les treballadores i els treballadors de les Escoles   Bressol amb contracte d’interinitat tant de vacant com de substitució   deixarem de ser avaluades després de complir els requisits següents:

  

·      Persones amb més de 24   mesos de prestació de serveis sense emissió de cap informe negatiu durant   aquest període i que consti al seu expedient personal com a mínim 2 informes   d’avaluació positius, deixarà de ser avaluat.

  

En aquesta casuística són   302 persones interins/es d’estructura i    67 persones  interines de   suplència.

  

·      Personal amb més de 24   mesos de prestació de serveis sense emissió de cap informe negatiu durant   aquest període i que consti al seu expedient personal 1 informe d’avaluació   positiu. A més, durant aquest període de més de 24 mesos ha prestat serveis   en 3 o més dependències diferents, se li haurà de fer un últim informe. Quan   tingui els dos informes, deixarà de ser avaluat.

  

En aquesta casuística tenim 97   persones que ocupen vacant i 40 amb contracte de suplència.

  

·      Personal amb més de 24   mesos de prestació de serveis en 3 o més escoles diferents sense emissió de cap   informe, ni negatiu ni positiu durant aquest període al seu expedient   personal, es realitzarà un informe d’avaluació a la finalització del   nomenament vigent. Si el resultat d’aquest informe d’avaluació és positiu   (que així ha d’entendre que serà) i durant aquest període de més de 24 mesos,   deixarà de ser avaluat.  

  

En aquest cas ens trobem 5   persones de substitucions de curta durada.

  

·      Personal que no té cap   informe d’avaluació i no han treballat en més de tres dependències, però no   obstant porten més de tres anys treballats, es realitzarà un informe   d’avaluació a la finalització del nomenament vigent, i si el resultat   d’aquest informe d’avaluació és positiu, deixarà de ser avaluat.

  

En   aquest cas ens trobem amb 11 persones interines d’estructura.         

   

Quan s’ofereixi a les persones en   situació de substitució que passin a tenir una vacant d’estructura han de ser   avaluats. Així que la proposta és fer un informe a l’acabar el primer curs.

  

Els nous contractes d’interins substituts a patir d’aquest any han   de tenir una tutoria de tres mesos per part de la direcció del centre.   Aquesta tutoria té l’objectiu d’acollir la nova treballadora i fer propostes   de millora i/o adequació a la tasca educativa i amb propostes constructives   de millora.

  

  

 

  

Des de RRHH acabaran d’estudiar les dues o tres situacions més que   queden per determinar i passaran la informació a les direccions dels centres   perquè actuïn en conseqüència per aplicar la nova normativa.


  

Borsa   de direccions (directores interines) 

  

De la llista de direccions s’acorda que   es regeix com la llista d’educadores. Les directores no poden tenir una   vacant estructural, atès que aquest lloc de feina no es consolida. Sempre   poden tenir la possibilitat de deixar la seva plaça en la direcció del centre   i accedir a un lloc d’educadora, sempre i quan hagin passat la prova i   tinguin la titulació requerida per aquest lloc de feina. Si deixen la seva   plaça de directora i estan a la borsa d’educadores poden tornar a ser   educadores i els dies li compten igualment com a educadora del Bloc A.

Les directores són avaluades per les referents   de bressol de l’IMEB.

  

  

Procediment general de la borsa (Bloc C) 

  

Actualment la borsa té una vigència de 24 mesos ampliables per   necessitats del servei fins a 2 períodes de 12 mesos més- per les persones   que NO hagin prestat servei (Bloc C).

  

 

  

S’acorda cobrir de manera   més immediata -al següent dia de la baixa- els casos més urgents donat les   necessitats específiques del servei. Des de la UGT exigirem en el Marc de la   negociació de conveni la necessitat de cobrir les baixes amb la màxima   celeritat i des del primer dia donat que el servei a la petita infància no   pot quedar minvat per una manca de personal.

  

 

  

Es   planteja si després de dues trucades telefòniques i un mail la persona que   està a la llista de substitucions no respon, passaran a trucar a la següent   persona per ordre de la llista. Requerint que la persona no localitzada es   posi en contacte amb RRHH abans de 48 hores, passat aquest temps la no comunicació  per part de la persona s’entendrà com   una renúncia a l’oferta de treball que el faria passar al final de la llista.   

  

En el mail que rebran aquestes persones,   a més de les dues trucades, hi haurà la nota informativa d’aquest   procediment.

   
  

S'amplia a   3 el nombre de renúncies a les ofertes de treball per ser exclòs de la borsa.

 

  

Substitucions (1/3, ½ jornades)

  

Per cobrir les   substitucions de jornades reduïdes abans es demanaven voluntaris. Es proposa   fer un model de sol·licitud per escrit d’aquesta oferta de substitució de   manera més formal. Aquest fet, normalment es dóna a principis de   curs, però pot haver la possibilitat de que també es doni més endavant.

  

En el cas que s’hagi   esgotat tota la llista i no hi hagi voluntaris es seguiria l’ordre de la   llista. En aquest sentit es valorarà la continuïtat del personal al centre i   la voluntarietat del treballador.

  

La voluntat   des de RRHH és d’anar publicant mensualment les borses fins que es puguin   gestionar mitjançant el mòdul de gestió online SAP BORSES.

  

 

  

  

Bulevard 

  

Les adreces i claus del bulevard   arribaran a les persones que acaben de començar a treballar per   l’administració o que porten més de sis mesos sense connectar-se al sistema.

 

Quedem que les direccions dels centres   faran arribar al departament de RRHH les dades de les treballadores que no   poden accedir o no tenen les claus d’accés a la plataforma