COMPACTACIÓ 1r. ANY REDUCCIÓ CURA FILLS MENORS 6 ANYS - Gener 2018

Com ja sabeu des la UGT ja portem mesos negociant amb l’Ajuntament de Barcelona, després de detectar certes irregularitats i us volem informar sobre els últims avenços en les negociacions produïdes amb l’Ajuntament sobre la reducció de jornada per cura de fills menors de sis anys.

Com ja hem explicat en comunicats anteriors als progenitors que volien continuar amb la reducció de jornada per cura de fill fins els 12 anys, l’administració volia obligar-los a reincorporar-se a jornada complerta per tal de regularitzar proporcionalment el temps compactat.

Arran de la intervenció de la UGT que va posar de manifest al mes d’octubre de 2017 aquesta pretesa obligatorietat que retallava el dret a reduir-se la jornada per a tenir cura del menor recollida a la Llei 8/2006, 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, l’administració ha accedit a revisar la circular 35/2012 i modificar-ne alguns aspectes.

Aquesta obligatorietat que no responia ni a literalitat de la norma ni a l'objectiu perseguit per la mateixa, d'haver-se aplicat hagués produït una discriminació per maternitat o paternitat en retallar el dret dels treballadors i les treballadores a poder conciliar la vida familiar i laboral, dret que comporta un objectiu reconegut en el nostre ordenament jurídic, que emana de la Constitució i lesionats els principis rectors de protecció social i econòmica i jurídica de la família juntament amb el deure els pares de prestar assistència en tot ordre als fills, a més de produir un greuge comparatiu amb els treballadors i les treballadores que no haguessin exercit aquest dret de compactació de la reducció de jornada.

Tot pare o mare que vulgui gaudir de la reducció de jornada continuada per fill menor de 6 anys no estarà obligat/da a incorporar-se a jornada completa fins que el fill o la filla faci 12 anys.

El fet de compactar el primer any de la reducció de jornada per cura de fill menor de sis anys suposarà una regularització proporcional al temps compactat.

En referència a aquesta regulació des de la UGT i en consens amb l’Ajuntament de Barcelona s’han fixat les següents mesures de modificació de la circular 35/2012:

1)     Els dies de compactació del primer any de reducció passen a comptabilitzar-se en jornades senceres de treball consecutives. El període de compactació ha d’ésser el que correspongui proporcionalment segons l’horari de la jornada de treball i suposarà una regularització proporcional al temps compactat. Fins ara s’estava fent un càlcul que traduïa els dies en dies naturals i això feia perdre els dies festius que queien en el calendari i eren de dilluns a divendres.

 

2)     La següent regularització comportarà que la persona opti per a alguna de les següents opcions (tot/a treballador/a que hagi optat per la compactació del primer any de reducció de jornada per cura de fills menors de 6 anys):

 

                   I.    Treballar a jornada sencera durant 8 mesos o 6 mesos segons s’hagi compactat 1/3 o 1/2 de la jornada, però cobrant el 80% o el 60% de les retribucions respectivament.

                 II.    Continuar amb la reducció d’1/3 o 1/2 de la jornada durant 8 mesos o 6 mesos, segons s’hagi compactat 1/3 o 1/2 de la jornada, però cobrant el 47% o el 10% de les retribucions respectivament.

               III.    Continuar amb la reducció d’1/3 o 1/2 de la jornada durant 8 mesos o 6 mesos, segons s’hagi compactat 1/3 o 1/2 de la jornada, cobrant el 80% o el 60% de les retribucions i procedir al reintegrament de les quanties resultants de la diferència amb la retribució del 80% o el 60% i la que correspondria especificada en l’apartat anterior.

 

En aquest últim supòsit es podrà retornar:

a.     Mensualment en un termini màxim de 24 mesos

b.    Amb 5 pagues extraordinàries (tenint en compte la paga d’assistència i puntualitat) immediatament posteriors a l’inici del descompte.

Les persones que hagin optat per compactar el primer any de reducció de jornada per cura de fills menors de 6 anys hauran de manifestar la seva opció mitjançant l’imprès de sol·licitud específic.

La resta del contingut de la circular 35/2012 es manté en la seva totalitat.

 

Agraïm la confiança depositada en la UGT per part de tot el col·lectiu implicat, sense la qual no hagués estat possible aconseguir aquesta millora per a totes les treballadores i tots els treballadors.

 

Els treballadors i les treballadores que es vegin afectades poden contactar amb nosaltres a aquest mateix mail. Us continuarem informant-vos a mida que anem arribant a acords amb l’administració d’aquest i qualsevol altre tema que quedi pendent. 

Moltes gràcies a tothom!


Tots junts, FEM MÉS FORÇA!