Mes de Juliol - Cobrament docents interins substituts - 02/06/17

 

En data 30 de maig de 2017 la gerent del Consorci d’Educació de Barcelona ha resolt l’aplicació de la Resolució de 26 de maig, del director General de Professorat i Personal de Centres Públics, de modificació de la Resolució de 13 de juliol, que estableix els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2016-2017 (Nomenament del mes de juliol del personal substitut i/o interí), al personal docent dels centres de titularitat municipal:

A qui va adreçat:

ü  Al personal substitut i/o interí que el mes de juliol no tingui nomenament vigent i hagi treballat un mínim de sis mesos al llarg del curs 2016/2017 (NO és d’aplicació als interins que ocupen vacant fins el 31 d’agost de 2017)

 

Nomenament:

ü  Es formalitzarà un nomenament de l’1 al 31 de juliol de 2017

ü  En el cas de personal que tingui nomenaments fins el 15 de juliol, se li farà un nomenament del 16 al 31 de juliol de 2017

ü  Les persones que a 1 de juliol estiguin en situació de maternitat, paternitat, adopció o acolliment o les que estiguin percebent el subsidi per incapacitat temporal per l’INSS, no podran ser nomenades. Si abans del 31 de juliol finalitzen aquesta situació, se’ls hi farà un nomenament des de la data de finalització fins el 31 de juliol.

 

Requisits:

ü  Haver treballat un mínim de sis mesos al llarg del curs 2016/2017 (no necessàriament de forma continuada).

ü  Que uns d’aquests dies hagi estat durant els mesos d’abril, maig o juny de 2017.

ü  El nomenament del mes de juliol comporta l’obligació de participar, durant el mes de juliol, en les activitats de formació que formen part del Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

ü  Els cursos han de tenir una durada mínima de 10 hores i, en total, s’han d’acreditar 30 hores de formació.

 

Terminis:

ü  El personal que vulgui acollir-se a aquest nomenament, haurà de presentar, com a màxim el dia 22 de juny de 2017, la inscripció al/s curs/os. Aquest comprovant es lliurarà per correu electrònic a les adreces següents:

 

Primària:  mvallcorba.ceb@gencat.cat

Secundària:    mgilart.ceb@gencat.cat

ü  Un cop realitzats el/els curs/os s’haurà de lliurar, a les mateixes adreces de correu electrònic esmentades, el document acreditatiu de la formació realitzada.

 

Important:

                       

ü  En el cas que, finalment, no s’hagin dut a terme les hores de formació (30) es procedirà a emetre una carta de pagament per a la devolució de l’import abonat el mes de juliol.