Nòmina d’octubre: Abonament de part de la paga extra de desembre de 2012 (personal laboral i personal docent municipal) 24/10/16

Nota Informativa del Consorci d'Educació

 

El Decret Llei 4/2016, de 21 de juny, preveu que el personal inclòs dins de l'àmbit d'aplicació de l'article 23 del títol III de la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, percebrà la quantia equivalent a un 20,77% de l'import que es va deixar de percebre i que correspon a 38 dies de la paga extraordinària, paga addicional del complement específic o pagues addicionals equivalents del mes de desembre de 2012.

Així mateix Es deixa sense efecte la mesura retributiva d'acord amb la qual les reduccions resultants de l'any 2012 han de correspondre, com a mínim, a un import equivalent a un 5% de les retribucions íntegres percebudes durant l'exercici 2012. Les quantitats retingudes per aquest concepte s'abonaran en la mateixa nòmina en què s'acrediti la recuperació de les quanties a què fa referència l'apartat 1 d'aquest article.

En compliment de l’esmentat Decret el Consorci d’Educació de Barcelona, procedirà en aquesta nòmina d’octubre de 2016 a l’abonament del 20,77% de l'import que es va deixar de percebre i que correspon a 38 dies de la paga extraordinària, paga addicional del complement específic o pagues addicionals equivalents del mes de desembre de 2012, així com de les quanties retingudes corresponents a la mesura retributiva de reducció del 5% a tot el personal laboral i personal docent homologat.

En aquest sentit us recordem que aquest abonament del 20,77% es descomptarà de l’import pendent de devolució de la bestreta al personal que encarà no l’hagi retornat, i per tant restarà pendent una bestreta equivalent al 55,19% de la paga.

Àrea de Recursos Humans i Organització