Reducció Jornada Majors de 55 Anys - 02/06/17

En data 30 de maig de 2017 la gerent del Consorci d’Educació de Barcelona ha resolt la modificació de la Resolució de 6 de juny de 2016, sobre el procediment de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre, per al personal docent funcionari o laboral indefinit destinat en centres de titularitat municipal, que tingui entre 55 i  64 anys i les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest personal.

A qui va adreçat:

ü  Al personal docent, funcionari o laboral indefinit, dels centres de titularitat municipal.

 

Requisits:

ü  Haver complert l’edat mínima (55 anys) abans del dia 1 de setembre de 2017

ü  Tenir un mínim de 15 anys de serveis

 

Procediment per a la sol·licitud:

ü  La sol·licitud està disponible a:

http://www.edubcn.cat/ca/professorat_i_pas/tramits_i_solicituds/permisos_i_llicencies/reduccions_de_jornada

ü  La sol·licitud es lliurarà directament a la direcció del centre

ü  La direcció del centre haurà de donar resposta en un termini màxim de 15 dies des de la recepció

 

Termini:

ü  La sol·licitud s’haurà de presentar com a màxim el dia 30 de juny

 

Observacions:

ü  La reducció de dues hores d’activitats complementàries és incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció de jornada

ü  La reducció de dues hores d’activitats complementàries no es pot assignar a qui tingui en el seu horari setmanal hores dedicades a la funció directiva o de coordinació